img

परभणी जिल्हा पंचायत समिती तालुकानिहाय सभापती

पंचायत समिती तालुकानिहाय सन्माननीय सभापती तालुका मोबाईल क्र.
सौ. इंदुताई मधुकरराव भवाळे सभापती जिंतूर ८६२४८०२२५८
सौ. लताबाई शिवाजीराव बेले सभापती परभणी ९८८१९२७२०३
श्री.बंडू सखारामजी मुळे सभापती मानवत ९४०३२२२२८१
श्री.पुरुषोत्तम दत्तात्रयराव पावडे सभापती सेलू ९४२२१७५९८२
सौ .शिवकन्या राजेशराव ढगे सभापती पाथरी ९१४६१७७७०८
सौ .नंदाबाई कांतराव यादव सभापती सोनपेठ ७८८७५००५००
श्री.अशोकराव यादवराव बोकारे सभापती पूर्णा ९८५०६३३९००
सौ.सावित्राबाई आत्माराम सोडनर सभापती पालम ७३५०००४९७२
सौ.उषाताई मगरराव पोले सभापती गंगाखेड ९१६८३३२१२०

परभणी जिल्हा पंचायत समिती तालुकानिहाय सभापती व उपसभापती यांची यादी खालीलप्रमाणे :-

पंचायत समिती सभापती व उप सभापती यादी २०१७