img

परभणी जिल्हा पंचायत समिती तालुकानिहाय सभापती व उपसभापती यांची यादी खालीलप्रमाणे :-

पंचायत समिती सभापती व उप सभापती यादी २०१७