img

जिल्हा परिषद सदस्य परभणी

जिल्हा परिषदेचे सन्माननीय सदस्य (सर्व श्री / श्रीमती ) पत्ता गटाचे नाव मोबाईल क्र.
सौ. उज्‍वला विश्‍वनाथ राठोड अध्यक्षा , जिल्हा परिषद परभणी वाघी धानोरा ९८२३७९१३६४
सौ. भावना अनिलराव नखाते उपाध्‍यक्षा ,जिल्हा परिषद परभणी हादगाव बु. ९९२१०३८२७६
सौ. उर्मीला मरोतराव बनसोडे समाज कल्‍याण सभापती , जिल्हा परिषद परभणी गौर ९४०३२२२२०३
सौ. राधाबाई विठ्ठलराव सुर्यवंशी महिला व बालकल्‍याण सभापती , जिल्हा परिषद परभणी नरवाडी ९८२३९१४५१४
श्री अशोक अण्‍णासाहेब काकडे बांधकाम व अर्थ समिती सभापती ,जिल्हा परिषद परभणी कुपटा ९४२२१७७७१२
श्री श्रीनिवास ग्‍यानदेवराव मुंढे पशुसंवर्धन व कृषी सभापती , जिल्हा परिषद परभणी राणीसावरगाव ९४०४१९१९१९
ममता मुरलीधर मते मु.पो.वझर बु.ता .जिंतूर वझर बु. ९८८१९००५१८
इंदुबाई आसाराम घुगे मु.पो. अंबरवाडी ता .जिंतूर सावंगी म्हा. ९१३०५९०९०७
अरुणा अविनाश काळे मु.पो. देवसडी ता .जिंतूर आडगाव बा. ९२७२१८१०१०
नमिता संतोषराव बुधवंत मु.पो. पांगरी ता .जिंतूर भोगाव ९७६७८५१९२२
संगीता विठ्ठल घोगरे मु.पो. साखारतळा ता .जिंतूर वरुड ९८६०२१३९४७
मीना नानासाहेब राउत मु.पो. चारठाणा ता .जिंतूर चारठाणा ९४२१३८२८७३
अजय अशोकराव चौधरी मु.पो. बोरी ता .जिंतूर बोरी ९८९०१३९७७७
शालिनीबाई शिवाजीराव राऊत मु.पो. दुधगाव ता .जिंतूर वस्सा ९४२००७९७२३
बेबीनंदा प्रभाकर रोहीणकर मु.पो. वाघी (बो ) ता .जिंतूर कौसडी ९८९०८१५७९९९
अर्चना गजानन गायकवाड मु.पो. झरी ता.परभणी झरी ९९७५२५०१०१
शोभा हनुमंतराव बोबडे मु.पो. टाकळी बो ता.परभणी टाकळी बो. ९४२२७०२०३३
वंदना गोविंदराव देशमुख मु.पो. टाकळी कुं . ता.परभणी टाकळी कुं . ९८६०८३७७०७
सुषमाताई गोविंदराव देशमुख मु.पो. पेडगाव . ता.परभणी पेडगाव ९९७५८१७०१३
बालासाहेब तुकाराम रेंगे मु.पो. जांब . ता.परभणी जांब ९७६३५०२५८५
अंजली गंगाप्रसाद आणेराव मु.बाभळी पो.पिंप्री देशमुख ता.परभणी पिंगळी ९९२१७४७७७७
जनार्धन एकनाथ सोनवणे मु.पो.ब्राम्हणगाव ता.परभणी सिंगणापूर ९४०५२०५८८५
अंजली रवींद्र देशमुख मु.पो.नांदखेडा ता.परभणी लोहगाव ९४२३१४२३५१
समशेर सुरेशराव वरपूडकर मु.पो.पेडगाव ता.परभणी पोखर्णी ९८२३९४८८५५
शोभा रामभाऊ घाडगे मु.पो.साळापुरी ता.परभणी दैठणा ९४२२१७५६६०
विष्णू नामदेवराव मांडे मु.पो.मानोली ता.मानवत कोल्हा ८००७०७४९५७
वैशाली पंकज जाधव मु.आंबेगाव (चा ) पो.देवलगाव (आ ) ता.मानवत ताडबोरगाव ९९७५८५७१००
गंगुबाई रामलू नागेश्वर मु.पो.पोहेटाकळी ता.पाथरी केकरजवळा ९४२२५५७२९६
स्नेहा प्रदीप रोहीणकर मु.पो.वाघी बो. ता.जिंतूर रामपुरी बु. ९०९६५५९९९९
रामराव अर्जुन उबाळे मु.करंजी पो.बामणी ता.जिंतूर चिकलठाणा बु. ९४२२८५८८४१
राजेंद्र राधाकिशन लहाने मु.पो.आहेरबोरगाव ता.सेलू वालूर ९४२२१७९३२२
इंद्रायणी बालासाहेब रोडगे मु.पो.रवळगाव ता.सेलू रवळगाव ९८६०६५४१९१
राम सुखदेव पाटील मु.पो.डासाळा ता.सेलू देवूलगाव गात. ९४२२९६२०२०
मिरा दादासाहेब टेंगसे मु.पो.रेणापूर ता.पाथरी देवनांद्रा ९९७०१९८१९९
उमा रंगनाथराव वाकणकर मु.पो.नाथरा ता.पाथरी कासापुरी ९४२२५५४२५२
कुंडलिक नामदेवराव सोगे मु.पो.बाभळगाव ता.पाथरी बाभळगाव ९८२२८५८१९४
वसुंधराबाई सुभाषराव घुंबरे मु.पो.वाघाळा ता.पाथरी लिंबा ९६२३९२१५१५
निर्मला उत्तमराव गवळी मु.पो.विटा ता.सोनपेठ शेळगाव म. ९४०३२५९९९९
दगडूबाई आश्रोबा तिथे मु.पो.उखळी बु. ता.सोनपेठ उखळी बु. ७४२०९०३१५५
प्रभाकर दत्तराव चापके मु.पो.मेनरोड कात्नेश्वर ता.पूर्णा एरंडेश्वर ९४२०१९३९४७
विशाखा विश्वनाथ सोळंखे मु.पो.चुडावा ता.पूर्णा चुडावा ९९६०२८४४०६
अरुणा कोंडीबा सोनटक्के मु.पो.कावलगाव ता.पूर्णा कावलगाव ९५२७९५७९६४
इंदुबाई गणेशराव आंबोरे विवेकानंद विद्यालय परिसर ताडकळस ता.पूर्णा ताडकळस ९८२२११३२०८
श्रीनिवास बळीरामजी जोगदंड मु.देवठाणा पो.वझुर ता.पूर्णा वझुर ९६३७६२३३३३
पार्वती शंकर वाघमारे मु.सरफराजपूर पो.ता.पालम रावराजुर ९४२२८७९३०४
भरत मोहनराव घनदाट मु.पांढरगाव पो.इसाद .ता.गंगाखेड पेठशिवणी ९८३३३४००२३
मंगलाबाई गणेशराव रोकडे मु.सरफराजपूर पो.ता.पालम चाटोरी ९९२२६९९१४४
पर्निता रुपला राठोड मु.चोरवड पो.उक्कडगाव ज. ता.पालम बनवस ९७६७२२३८५२
सुभाष गंगाधर कदम मु.पो.धारासूर ता.गंगाखेड धारासूर ९९२१४२०१८३
राजेश काशिनाथराव फड मु.पो.खादगाव ता.गंगाखेड महातपुरी ९४०३०६११११
संध्या प्रल्हाद मुरकुटे मु.पो.झोला ता.गंगाखेड मरडसगाव ९४२१६६९९९९
किशनराव धर्माजी भोसले मु.पो.इसाद ता.गंगाखेड इसाद ९४२२१७६७६५
करुनाबाई बालासाहेब कुंडगीर मु.बोथी पो.राणीसावरगाव ता.गंगाखेड गुंजेगाव ९७६७५११८११
भगवान ज्ञानोबा सानप मु.वागदरी पो.पिंपळदरी ता.गंगाखेड कोद्री ९४२२२४२४४४

परभणी जिल्हा परिषद सदस्य यादी २०१७