img

जिल्हा परिषद परभणी - पदभरती 2023 कागदपत्र पडताळणी करीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची संवर्ग निहाय यादी

कनिष्ट सहाय्यक - संवर्गातील कागदपत्र पडताळणी करीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

पशुधन पर्यवेक्षक - संवर्गातील कागदपत्र पडताळणी करीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

कनिष्ठ आरेखक - संवर्गातील कागदपत्र पडताळणी करीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

कनिष्ठ यांत्रिकी- संवर्गातील कागदपत्र पडताळणी करीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

कनिष्ठ लेखा अधिकारी - संवर्गातील कागदपत्र पडताळणी करीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

आरोग्य पर्यवेक्षक - संवर्गातील कागदपत्र पडताळणी करीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

विस्तार अधिकारी (कृषि) - संवर्गातील कागदपत्र पडताळणी करीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) - संवर्गातील कागदपत्र पडताळणी करीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी