img

सामान्य प्रशासन (पंचायत) विभाग, जिल्हा परिषद, परभणी येथील कार्यरत अधिकारी / कर्मचा-यांचे कार्यासनाची यादी

विभाग प्रमुख
श्री. व्ही. एस. मुळीक , उप मुख्य. कार्यकारी अधिकारी (पं) जिल्हा परिषद परभणी
संपर्क क्रमांक -     ई-मेल आयडी क्रमांक –
सहायक गटविकास अधिकारी
श्री बी.एस.ठाकुर,पंचायत विभाग, जिल्हा परिषद परभणी
संपर्क क्रमांक –

अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम त्यांच्याकडे सोपविलेल्या कामकाजाचा तपशील. शाखेचे संक्षिप्तय पदनाम व संपर्क क्रमाक
1 श्री एन.पी.गुंडरे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी सामान्य प्रशासन (पंचायत)विभागांतर्गत कार्यरत सर्व कर्मचारी यांचेवर पर्यवेक्षीय सनियंत्रण ठेवून त्यांचेकडुन त्यांना नेमुण दिलेली कामे करुन घेणे -

9156919103
माहिती अधिकार अंतर्गत जन माहिती अधिकारी या पदाची जबाबदारी व कर्तव्य पार पाडणे.
स्थानिक निधी लेखा आक्षेप /महालेखाकार नागपूर आक्षेपा बाबत संबधित शाखेकडून अनुपालन तयार करुन घेणे
कार्यालयीन सर्व संचीकेवर अभिप्राय नोंदविणे
टपाल मार्किंग करणे
कार्यविवरण पंजीका आठवडी गोषवारा संकलीत करणे
मा.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं)यांना कार्यालयीन कामकाजात सहाय्य करणे.
2 श्री.आर.जी. सुर्यवंशी विस्तार अधिकारी (पं) जिल्हा ग्राम विकास निधी अंशदान/कर्ज मागणी व वसुली, -

9423444701
ग्रामपचायत तपासणी
यशवंत पंचायत राज अभियानअंतर्गत ग्रा.पं.सदस्य प्रशिक्षण आयोजन करणे
ग्रा.प. विभाजन / विघटन
ग्रा.प. निवडणुक, अविश्वास
ग्रामसभा / मासिक सभा
सांसद आदर्श ग्राम योजना
मराठवडा मालमत्ताम विकास अभियान
3 श्री भारस्वाडकर एम.डी. कनिष्ठा सहायक वि.अ.पं / ग्राम विकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांची अस्थापना विषयक कामे व्हीपी – २

9422877615
आंतर जिल्हा बदली प्रकरणे
आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार
वि.अ.पं यांची प्रवास दैनंदिनी
आस्थापना विषयक न्यायालयीन प्रकरणे,
गोपनीय अहवालविभागीय चौकशी प्रकरणे
भनिनि, ग्टप विमा, रजा रोखीकरण सेवा निवृत्तीस व कुटुंब निवृत्ती, प्रकरण
लोकायुक्तव / उपलोकायुक्ती प्रकरणे
4 श्री. डि.आर. शेळके वरिष्ठ सहायक जिल्हा नियोजन समिती व्हीपी – 4

909613265
ग्रामपंचायतींना जन सुविधा अनुदान/मोठया ग्रा.पं.जनसुविधा अनुदान
अल्पसंख्याक कार्यक्रम,
तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम
२५१५ लोकप्रतिनिधीने सुचविलेली कामे
आयुक्त तपासणी मुद्देअनुपालन
आयुक्त तपासणी मुद्दे अनुपालन
5 श्री.मुळे एस.पी कनिष्ठ सहायक (लेखा) सर्व प्रशिक्षण ....सह व्हीपी – 5

7387908959
ग्रामपंचायत अपहार प्रकरणे
ग्रामपंचायत लेखा परिक्षण/ विशेष लेखा परिक्षण
ग्रामपंचायत वार्षिक प्रशासन अहवाल
ग्रामपंचायत उत्पन्न व खर्च
वार्षिक लेखे ताळमेळ
तीमाही व विनीयोजन लेखे
प्रशिक्षणाच्या सर्व संचीका /जमा खर्चाचा लेखा अद्यावत ठेवणे, प्रशिक्षणार्थी आलेल्या खर्चाचे देयक पारीत करुन घेणे सेवार्थ प्रणाली
6 श्री.गायकवाड पी.टी. वरिष्ठ सहायक लेखा जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज प्रकरणे / वसुली अंशदान वसुलीच्या नोंदी करणे व्हीपी – 6

9881973580
जमीन महसुल / जमीन समानीकरण / मुद्रांकशुल्क अनुदान
ग्रामपंचायत कर्मचारी आस्थामपना
सरपंच मानधन व सदस्य बैठक भत्ता
ग्रामपंचायत कर्मचारी मानधन
टि.सी.एल.खरेदी
चौथा महाराष्ट्र वित्त आयोग
स्थानिक निधी लेखा / पंचायतराज समिती / महालेखाकार नागपूर लेखापरिक्षणआक्षेप अनुपालन
7 श्रीमती पांगरकर एस.के.

आर.आर. मुळे
कनिष्ठ सहायक

ग्रामसेवक
मासिक अहवाल संकलन व्हीपी – 7
वि.अ.पं यांची मासिक बैठक /इतर सर्व बैठक
ग्रामपंचायत कर वसुली व मागणी
रोष्टर तपासणी,प्रभाग समिती बैठका
विदयुत पोल /संकीर्ण विभाग
महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान,वृक्ष लागवड
नाव होडी टोकरा
8 तात्पुरती व्यवस्था १३ वा वित्त आयोग व्हीपी –8
पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजना
9 तात्पुरती व्यवस्था तक्रारी, चौकशी प्रकरणे, लोकशाही दिन व भ्रष्टार निर्मलुन व्हीपी –9

ग्रामपंचायतीनिहाय सरपंच यांची यादी

तालुका ग्रामपंचायतीचे नांव सरपंचाचे नांव मोबाईल क्रमांक
पाथरीबाभुळगांवकालिंदा रंजीत राठोड9561656527
पाथरीबाबुलताररामेश्वर महादेव जोगदंड8007295966
पाथरीरेणापुरवेणुबाई बालासाहेब गायकवाड9823301010
पाथरीसारोळा बुअनिता अशोक पोटभरे9503131675
पाथरीचाटे पिपळगांवमहानंदा रामेश्वर भालेराव9527669032
पाथरीदेवेगांवकोमल ज्ञानेश्वर गलबे9011111261
पाथरीविटा बुशिवाजी अच्युतराव हरकळ9921771773
पाथरीलिंबासुनंदा बालासाहेब दळवे9850037887
पाथरीजवळा झुटालक्ष्मण बाबासाहेब झुटे9527422121
पाथरीमसला खुलालु परसराम पवार8600387294
पाथरीडाकुपिंपरीविमल बन्सी घागरमाळे8983242867
पाथरीपोहेटाकळीछाया भागवत कुलथे9049768910
पाथरीसिमुरगव्हाणकैलास दादाराव कदम7264003902
पाथरीकासापुरीशामल डिगांबर कोळसे8381055818
पाथरीकान्सुरसंदिप बालासाहेब शिंदे9764235454
पाथरीपाथरगव्हाण खुराईबाई अण्णा वैराळे7218230881
पाथरीडोंगरगांवलता अनिरुध्द काळे9889068871
पाथरीलोणी बुरविंद्ग रामकिसन धर्मे9881676709
पाथरीअंधापुरीमहानंदा रामराव मोरे9921038409
पाथरीगौंडगांवविजयमाला बालासाहेब कोल्हे9673194956
पाथरीजैतापुरवाडीभास्क्र आबासाहेब पांढरपोटे9765095031
पाथरीदेवनांदरारेणुका संतोष सुर्यवंशी7038410613
पाथरीउमरादत्ता शालीवान बिजुले9158053675
पाथरीबोरगव्हाणशोभा महादेव शेळके9552665748
पाथरीवरखेडसंगीता चंद्गसेन मुंढे9767322527
पाथरीरेणाखळीअनिता दादाराव हरकळ9527953627
पाथरीमरडसगांवरुक्मिण हरीभाऊ शिंदे9922409157
पाथरीपाथरगव्हाण बुभारतीय विजयकुमार झांडगे9822784848
पाथरीवडीकौसल्याबाई बाबासाहेब ताल्डे9604713120
पाथरीपाटोदा गं.कि.भाग्यश्री सुभाष अंबट9921590915
पाथरीगोपेगांवउमा पंढरीनाथ गिराम90111646031
पाथरीनिवळीपद्मीणी विष्णु गोपणे8888716457
पाथरीमुदगलसुनंदा शेषराव तिडके9764785905
पाथरीरामपुरी खुपरमेश्वर बालासाहेब पानजंजाळ9921417080
पाथरीटाकळगव्हाणगिताबाई विश्वनाथ महिपाल9423833385
पाथरीतुरासंगीता मदन तोडके7769840277
पाथरीढालेगांवमिनाक्षी बळीराम भदर्गे9657742010
पाथरीगुंज खुगजानन रामकिशन वाघमारे9823291629
पाथरीमंजरथअंगद नागोराव काळे9545655823
पाथरीबांदरवाडासुमनबाई परमेश्वर गायकवाड8805126302
पाथरीनाथरासुरेखा ज्ञानेश्वर श्रिरंग9923740746
पाथरीहदगांव बुसिमा श्रिकिशन नखाते9421855252
पाथरीझरीआसाराम हिरामन तेलंगे9767157781
पाथरीबानेगांवसुलोचन विठ्ठल आढाव9763686932
पाथरीखेर्डा गं.कि.रमाबाई गंगाधर गायकवाड9657952252
पाथरीखेडुळाराधाकिसन लक्ष्मण डुकरे
पाथरीवाघाळाअर्चना सदाशिव झुबंरे9623929696
पाथरीफुलारवाडीकौसाबाई नवसिराम पवार9922696388
पाथरीआनंदनगररावसाहेब लक्ष्मण पवार9146665777
मानवतदेवलगाव अवचारशिवनंदा माणिकराव जाधव9922227637
मानवतअंबेगावरेखा ज्ञानेश्वर रासवे9011677738
मानवतकोलावाडीवर्षा विठठलराव भिसे9922179280
मानवतकोल्हाभाणुदास धोंडिराम भिसे7788571519
मानवतइरळदकालीदा नारायण कौसलकर9503484881
मानवतमानोलीमदन निवृत्ती शिंदे9890929733
मानवतमानवत रोडअनिल अभ्रतराव पारके
मानवतरत्नापूरपुष्पा श्रिरंग सोनटक्के9881653209
मानवतइटाळीशांता विष्णु कोपरटकर9096072075
मानवतलोहारसोरजाबाई घनशाम अंबुर9527061692
मानवतगोगलगावगपणत नारायण मगर7057229474
मानवतसोमठाणाराजाराम किशनराव कुकडे9881641329
मानवतनरळदसाहब मारोती रोकडे8805262996
मानवतमंगरुळ पा.प.सरस्वती बाबु कानडे7083644561
मानवतटाकळी निलवर्णरमाबाई मंजाजी कनकुटे9552536596
मानवतसावंगी म.उमा मुकुंदा मगर9763379299
मानवतनागरजवळासुरेश अश्रोबा होगे9850525376
मानवतबोंधरवाडीअश्िवनी विजयकुमार टाक9665160799
मानवतमांडेवडगावशारदा मुंजा शेळके9767568990
मानवतपाळोदीशाहीन मुजमिन शेख7058833313
मानवतसावरगाव खु.परिणिता गजानन घाटुळ7588159016
मानवतपिंपळामिरा लक्ष्मण सुरवसे9767584170
मानवतसावळीअर्च्रना उध्दव काळे8308259323
मानवतहातलवाडीजानकाबाई अर्जुन मोगरे8390136685
मानवतताडबोरगावसुनिता आशोक पठाडे8822449111
मानवतउक्क्लगावरेखा एकनाथ पिंपळे7719897707
मानवतकेकरजवळागोकुळा शिवाजी कांबळे9096423041
मानवतवझुर खु.कुशार्वती बालासाहेब आवाड9881709175
मानवतकिन्होळाविठ्ठल एकनाथराव कदम9960569997
मानवतखडकवाडीसावित्रीबाई उद्धव कदम9552751508
मानवतजंगमवाडीमिरा बालासाहेबराव शेळके7038338319
मानवतभोसारंजनाबाई इंद्गजित झोडपे7776971214
मानवतरुढीकस्तुराबाई अंबादास होंडे
मानवतकरंजीसुभाष उत्तमराव जाधव9923141886
मानवतखरबामिनाश्री रामप्रसाद निर्मल9545417757
मानवतरामपुरी बु.शैलेश विजयराव यादव7774921010
मानवतमंगरुळ बु. / साखरेवाडीवशिष्ट बाबुराव मोरे7038535866
मानवतशेवडी जं. / दुधनगावमिना बालासाहेब कदम9421388898
मानवतकोथाळाकमल शिवाजी हिंगे9604170877
मानवतहाटकरवाडीसखाराम माणिकराव जोरवड9763498724
मानवतपार्डी टाकळी
मानवतहमदापूरसिमा ज्ञानोबा निळे9822072064
मानवतथारमहादेव वामनराव काळे9527062187
मानवतवांगी / कुंभारीसोनाली गणेश हारगुडे9552983927
मानवतपोहंडुळनिर्मला बालासाहेब जाधव9822743038
मानवतसारंगापूरआत्माराम सहादु चोखट9881638575
मानवतरामेटाकळीसुशिला रामेश्वर काळे9657187882
जिंतुरआडगाव बा.लक्ष्मीबाई सिताराम वानरे9011819410
जिंतुरअकोलीसत्यभामा भाऊराव सडाळ9960331858
जिंतुरअंगलगावरेणुका प्रकाश मुंढे7507905860
जिंतुरअंगलगाव तांडाकेशव किशन जाधव
जिंतुरबलसागणेश सदाशिव ईलग
जिंतुरबेलखेडाभगवान आबाराव आघाव
जिंतुरबेलुरा / दगडचोपसिमा दत्ता काकळे9637624433
जिंतुरभिलजकलावती बळीराम हुलगुंडे
जिंतुरभोगाव देवीजाई आनंदा पुंढ
जिंतुरभोसीगणेश ज्ञानोबा ठोंबरे9623250688
जिंतुरबोरगळवाडीसिता देवराव दुभळकर
जिंतुरब्राम्हणगावसिंधु गजानन माघाडे9689708804
जिंतुरचांदज / नागापूरपाराजी अच्युतराव पवार
जिंतुरचिंचोली दराडेपद्माबाई प्रभाकर दराडे9850255933
जिंतुरचिंचोेली काळेमिनाक्षी मधुकर कुकडे
जिंतुरदहेगावविठ्ठल बालासाहेब सोळंके9921713280
जिंतुरधमधममंडोदारीबाई माधवराव कांगने
जिंतुरधानोरा बु.दत्ता अण्णासाहेब खंदारे9823256205
जिंतुरडोहरावसंतराव केशवराव जाधव9665310811
जिंतुरडोंगरतळामंगलाबाई रामदास वाढ
जिंतुरगडदगव्हाणकमल भास्कर राठोड9545690062
जिंतुरगणेशनगर / निलाजआशा संतोष राठोड8625001282
जिंतुरगनपूर / गोंधळाविजय हरिभाऊ ठमके
जिंतुरघडोळीआशाबाई वसंतराव पवार
जिंतुरधागरायमुणा ज्ञानेश्वर बोराडे
जिंतुरघेवंडाुरलीधर कानबा हजारे9822677312
जिंतुरहलवीराविष्णु प्रभु राठोड9689759392
जिंतुरहंडीइगाबाई गंगाधर कांगणे
जिंतुरहनवतखेडाअंजना नामदेव नरुटे
जिंतुरजांब खु.पंडित भाऊसाहेब जाधव7744803176
जिंतुरजांबरुनबद्गीनाथ विश्वनाथ पालवे9403811529
जिंतुरजवळा खु.मेनका दिलीप माने9545797900
जिंतुरजोगवाडासुनिता विलास मस्के
जिंतुरजुनुनवाडीसरस्वती कुंडलीक घोंगडे
जिंतुरकळसावंगीतुकाराम गंगाधर होळपाटे9970860273
जिंतुरकान्हासमिंद्गाबाई मानिक ठाकरे
जिंतुरकरंजीउध्दव दगडोबा लांडगे
जिंतुरकरवलीजगन्नाथ नारायण चोपडे
जिंतुरकसरगोपीकाबाई प्रकाश कांबळे
जिंतुरकौडगावत्रीवेणीबाई रामप्रसाद घुगे
जिंतुरकावीजिजाबाई उध्दव लीपणे
जिंतुरखरदडीराम मंगु राठोड
जिंतुरखोलगाडगाजिजाबाई प्रल्हाद गायकवाड7507467384
जिंतुरकिन्हीशांताबाई विठ्ठल शिखरे7057349213
जिंतुरकोकद्गोपदा नामदेव कसाब
जिंतुरकोळपा / कुंभेफळ
जिंतुरकोरवाडीमाणिक धोंडु राठोड8888150920
जिंतुरकोठादिंगबर वसरम चव्हाण9420623126
जिंतुरकुर्‍हाडीरमेश वाघुजी चव्हाण9420623126
जिंतुरमाकसागरबाई प्रकाश तळपटे8390251410
जिंतुरमानधनीकैलास भानुदास मोहिते9421861211
जिंतुरमानमोडीसंजय रामकिशन घुले
जिंतुरमाथलाआम्रपाली प्रकाश अंभोरे
जिंतुरमोहाडी / शिवाचीवाडीकविता दिलीप निकाळजे
जिंतुरमोहखेडाविद्या किरण खिल्लारे9923492957
जिंतुरमोळावृंदावनी विलास कदम9421889414
जिंतुरमुरुमखेडासुलोचना गजानन होडबे
जिंतुरनिवळी बु.संगीता विजय खिस्ते9421388538
जिंतुरनिवळी खु.उर्मिला रमेश ठोंबरे8600527948
जिंतुरपाचेगावरामराव हौसाजी घोडसे
जिंतुरपांगरीशशिकलाबाई नामदेव कामिटे9096351388
जिंतुरपिंपळगाव काजळेरुक्मिणबाई तुकाराम काजळे
जिंतुरपिंपळगाव काजळे तांडाकमलाबाई रामभाऊ जाधव
जिंतुरपिंपरी खु.रुक्मीण विलास गिते9421388852
जिंतुरपिंपरी रोहिलाकिशोर मधुकरअप्पा वसमतकर9765586151
जिंतुरपोखर्णी / पोखर्णी तांडाकविता सुधाकर जाधव9890809698
जिंतुरपुंगळापार्वतीबाई महादेव भंवर
जिंतुररेपाज्योती भगवान तले9970612546
जिंतुरसाखरतळाअनुसया गुलाब घोसरे
जिंतुरसांगळेवाडीगणेश बाजीराव सांगळे9921623717
जिंतुरसंक्राळाप्रल्हाद वसाराम चव्हाण9763685496
जिंतुरसावंगी भा.गणेश पांडुरंग चव्हाण
जिंतुरसावंगी म्हा / हिवरखेडा
जिंतुरसावरगावनंदाबाई मारोती मिटकर9075602106
जिंतुरसावळी बु.शांताबाई शामराव कांबळे
जिंतुरसायखेडा बामणीमुक्ताबाई मधुकर मोरे
जिंतुरसायखेडा बोरीउत्तम सोमला जाधव9822868878
जिंतुरशेवडी / यानोली तांडाचंद्गभागा वामन घनसावंत
जिंतुरसोन्नाविष्णु राधोजी पोंदाळ9890305934
जिंतुरसुकळीवाडीकाशुबाई सुभाष मोहिते
जिंतुरताकलखोपाभानुदास पंडितराव घुगे
जिंतुरउमरद / बेलखेडालताबाई दत्तराव पाईकराव
जिंतुरवडधुतीनिलावंती सेक्रेटी पवार
जिंतुरयेसेगावविठ्ठल प्रकाशराव शेळके9552456892
जिंतुरबोरीसखाराम राजाराम शिंपले7030669644
जिंतुरअंबरवाडीआशामती राजाभाऊ घुगे9096800244
जिंतुरचारठाणाबालासाहेब गोविंदराव चव्हाण
जिंतुरदाभानिर्मलाबाई जनार्धन घुगे8626003333
जिंतुरमालेगाव चा.रुखमिनबाई लिंबाजी दुभळकर
जिंतुरमानकेश्वर जि.केवळाबाई साहेब घनसावंत
जिंतुरमुडापद्मीनबाई विलासराव कदम
जिंतुरनागनगावविश्वराथ नारायण जमरे
जिंतुरपिंप्राळा / डोनवाडानिलावती प्रल्हाद पालवे
जिंतुररिडज / ताठापूररत्नाबाई नारायण चवचार
जिंतुरसावरगाव तांडाउषा कोंडीबा राठोड8624807272
जिंतुरशेकसलीमाबी रहिम शेख9545237736
जिंतुरसोरजा / भुसकवाडीपंजाब दत्ताराव चीलगर
जिंतुरवर्णागंगुबाई तुलसीराम कसबे9730399448
जिंतुरवाघी बोबडेसामदनबी लाल शेख
जिंतुरमारवाडीसुरेश विश्वराथ देशमुख9665857822
जिंतुरचामनी / तेलवाडीवत्सलाबाई महादु खिल्लारे
जिंतुरनवहाती तांडाझामाबाई हरिभाऊ राठोड9922873163
जिंतुरबदनापूरखुशाल विक्रम चिभडे
जिंतुरजांब बु.सरुबाई शंकर जाधव9881810027
जिंतुरदेवगाव दा.निलावती यादवराव सानप9766720753
जिंतुरधोपटवाडीप्रभाकर मारोतराव आघाव
जिंतुरधानोरा दे.शांताबाई दिगांबर कुटे9669977734
जिंतुरसोसअयोध्या जनार्धन उदावंत9011955139
जिंतुरसोनापूरपार्वती सखाराम राठोड9822272483
जिंतुरमांडवानीलाबाई नरामान शेळके9765132141
जिंतुरआसेगावसविता आत्मारामजी पवार9423444696
जिंतुरदुधगावसाप्तशिला सुगाजी गरगडे9049562946
जिंतुरडिग्रसरामकिशन बळीराम घुगे9421460314
जिंतुरलिंबाळा / चिंचोली बु.ताईबाई प्रकाश दराडे9923416519
जिंतुरकौसडीजाहेराबी आजमखॅा पठाण9766272780
जिंतुरवाघी धा.मंदोदरी सुदाम गायकवाड
जिंतुरमालेगाव दु.गजाबाई रुस्तुम मस्के
जिंतुरवडीसरुबाई दत्तराव सोनपसारे
जिंतुरपाचलेगावसंगीता सतीशराव देवकर
जिंतुरवस्सामहारुद्ग दिगाबर तेजबंद
जिंतुरवरुड नृ.निर्मला राजेभाऊ थिटे
जिंतुरसाईनगर तांडासुनिता बालासाहेब राठोड
जिंतुरकवडामंजुळाबाई रामकिशन नागरे
जिंतुरअसोलानीलाबाई ज्ञानदेव घुगे
जिंतुरकुंभारीदिलीप मधुकर शिंदे
जिंतुरबामणी बृ.रामराव दत्तराव जाधव
जिंतुरइटोलीमथुराबाई राधाजी अंभुरे
जिंतुरकेहाळकुसुम प्रभाकर घु्‌गे
जिंतुरवडाळीसिंधु शेषराव चव्हाण
जिंतुरपिंपळगाव गायकेगणेश प्रभाकर गबाळे
जिंतुरराजेगावमथुराबाई बन्सी राठोड
जिंतुरदेवसडीवंदना पिराजी साळवे
जिंतुरबोर्डीकुसुम कुंडलिक कदम
जिंतुरमाणकेश्वर चा.रामेश्वर हरीभाऊ माने
जिंतुरनांदगाव दु.प्रयागबाई दत्तराव ढाकरगे
जिंतुरवझर बु.शिवनंदा देविदास मुंढे
पालमजवळालक्ष्मी बाबु वावळे7798019426
पालमआडगावसुनिल पंडितराव कुगणे9420624520
पालमबंदरवाडीउत्तम मोकींदा बंडगर9689454305
पालमदुटकागंगाधर निवृत्ती डुकरे9881204963
पालमधनेवाडीगिरजाबाई शिवाजी साबळे9422241919
पालमराहटीशिवाजी भुंजगराव ढगे9921440515
पालमउक्कडगावप्रेमकला मारोती मंजनर8007822945
पालमभालकुडकीविमलबाई सोपान साळवे9764013850
पालमपेठशिवणीसुरेखा आनंता करंजे7875757878
पालमसिरसम पा.ललीताबाई व्यंकटी बुधवारे9604276951
पालमपेंडु खु.कौतीकबाई भाऊसाहेब धुळगंडे9158587287
पालममार्तंडवाडीवंदना ज्ञानोबा ढाकणे9175192627
पालमफळाअर्जुन रामकिशन ढवळे9850590551
पालमचोरवडसुभाष रावसाहेब कदम9767114922
पालमसेलूसुनिल हनुमंत वाडीकर9763112872
पालमपिंपळगाव मु.गगासागर हनुमंतराव सोनटक्के9822156695
पालमसायळा पा.चौत्राबाई मुंजाजी चवरे
पालमगुंजकालींदा ज्ञानोबा काळे9337569443
पालमसिरपूरकल्पना भाऊराव लांडे9604961142
पालमखुर्लेवाडीविजयमाला हनुमंत डोंगरे9922596523
पालमबोरगाव खु.चौत्रा रुस्तुम शिंदे7057815713
पालमबोरगाव बु.विश्वनाथ मारोती चव्हाण8275830494
पालमशेखराजूरशांता चंद्गकांत खेडकर9545737275
पालमकोळवाडीअर्चना विश्वांबर मेकेवाड7028487418
पालमखोरसशोभा विश्वनाथ गालफाडे8805392035
पालमपारवासंगीता गोविंद बथवाड9552314650
पालमउमरापद्मीण बळीराम गादगे9763961001
पालमतेलजापूरमुद्गीकाबाई उत्तम दाढे9822979267
पालमतांबुळगावअनिल कोंडीबा उंदरे9552778872
पालममुतखेडअनंता बापुराव कवडे9881951527
पालमवाडी खु. / वाडी बु.लक्ष्मीबाई केरबा इंगळे9552271092
पालमपोखर्णी देवीराजेंद्ग हरीश्चंद्ग पवार8857939781
पालमसादलापूरविजु अशोक सुरनर9921440517
पालमपेटपिंळगावआशामती शिवाजी गाणार7028487226
पालममहादेववाडीसुनिता कमलाकर आलापुरे7744730744
पालमगिरधरवाडीखंडोजी बळीराम सुरनर9075907615
पालमआजमाबादतातेराव बापुराव करवर9763098501
पालमगुळखंडहुसेनाबी तुराबअली शेख9657592360
पालमखडीशितल विशाल दादेवाड7744020305
पालमडोंगरगावसोजरबाई नवनाथ सोडनर9881346914
पालमवनभुजवाडीवत्सलाबाई रावसाहेब कुलेवाड8888007030
पालमआरखेडसत्यभामा मारोती दुधाटे9552901552
पालमतांदुळवाडीललीताबाई उध्दव जाधव7756055119
पालमकापसीदत्ता वामन कांकरे
पालमबनवसबबीता अप्पाराव कदम9765589913
पालमफरकंडारुक्मीनी बाबुराव भंगे
पालमरामापूरअरुणा अनिल राठोड9673210475
पालमडिग्रसरुपाली मोहन कुरे9611228765
पालमपुयणीगयाबाई पुरभाजी मुळे7350471819
पालमनावलगावसंगीता अश्रोबा मुलगीर9881204350
पालममोजमाबादकादर याकुब शेख9767676615
पालमनाव्हावैजनाथ सखाराम गव्हाणे9420509940
पालमचाटोरीगंगाधर रामराव मस्के9767619453
पालमरावराजुरशिंदे रत्नाकर ज्ञानेश्वरराव9422876285
पालमसातेगावकुरुवाड महानंदा गंगाधर9822734344
पालमआनंदवाडीशिंदे हरीबाई पिराजी9921186669
पालमकोनेरवाडीराठोड सखुबई बाबु9421448062
पालमपेंडु बु.धुळवंडे नागनाथ मारोती9552060309
पालमफत्तुनाईक तांडाजाधव राजुबाई माने9158491894
पालमघोडासोै.कदम गिता अनिल9421715935
पालमखरब धा.कर्‍हाळे कुसुम श्रिकांत9922545334
पालमरोकडेवाडीनिळे कौशल्या रामेश्वर9689263897
पालमवरखेडधोडके वसंत नागनाथराव9422244393
पालमलंडकवाडीमारोती लक्ष्मण माने9921633285
पालमसादगीरवाडीपंढरी गणपती केंद्गे9156609892
पालमउमरथडीनारायण सोपान दुधाटे9822413446
सेलुनिपानी टाकळीसौ.अल्का रामेश्वर गिराम9765515687
सेलुकन्हेरवाडीमुंजाभाऊ गंगाधर चव्हाण9921451874
सेलुपिंपरी गोैंडगेशिवनंदा माणिकराव सुखे9922126955
सेलुभांगापुरसरस्वती प्रकाश बोडखे7798166551
सेलुसिमणगांवदमयंती एकनाथ गायकवाड8007931043
सेलुहिस्सीसमीद्गा मुरलीधर गोरे9730901908
सेलुकरडगांवकमल उत्तम सावंत9552093928
सेलुसाळेगांवप्रयागबाई ज्ञानाबा राऊत9130686544
सेलुवाई बोथकल्पना रामचंद्ग आघाव9881283643
सेलुलांडनांद्गाविठठल रावसाहेब सांगळे8805462462
सेलुमालेटाकळीराधा आशोक रासे9421383459
सेलुडिग्रस खुमंडाबाई नामदेव आठवले
सेलुरायपुररुखमीणबाई विठठल गाडेकर9404515282
सेलुकाळजी रोहीनाज्योति विजय काष्ठे8806082775
सेलुवालुरसंजय नारायणराव साडेगांवकर7588158553
सेलुदेऊळगांव गातसिंधु अरविंद नाईकवाडे7030586556
सेलुराधे धामनगांवसुदाम बलभिम रोडके8805668292
सेलुखादगांवपालकर जगन्नाथ विश्वनाथराव7767981846
सेलुआडगांव दराडेकाशीनाथ अर्जुनराव आघाव9403848220
सेलुगुळखंडजावळे अन्नपुर्णा बबनराव9860986417
सेलुबोरकिनीकल्पना हनुमान मुसळे9921253670
सेलुगव्हासुमन निवृत्ती दुधवडे7775988580
सेलुरवळगांवतारामती सिताराम टरपले9049566046
सेलुम्हाळसापुरसौ.शोभा आवटे9923244741
सेलुसोन्नानिर्मला गोपीचंद काळे9604958948
सेलुआहेर बोरगांवनारायण विश्वनाथ एडके8007828099
सेलुचिकलठाणा बुविश्रांती भगवान घोळवे9866752654
सेलुचिकलठाणा खु.पांडुरंग विठठल चव्हाण8698807088
सेलुधनेगांवप्रतिभा पवनराव कटारे9823105335
सेलुडिग्रस पौळभागुबाई गणपत गौडगे9665892317
सेलुढेगळी पिंपळगांवसुशिला बाळासाहेब सोंळंके9326151010
सेलुहादगांव खु.समाबाई ज्ञानोबा राऊत9422175982
सेलुहातनुरसिम जससिंग शेळके9130531111
सेलुखवणे पिंपरीगंगाधर सोपान चव्हाण7720965874
सेलुकुंडीकैलास सुधाकर मोगल9822879808
सेलुमोरेगांवसुभाषराव शामराव कुंभकर्ण9422192297
सेलुशिंदेटाकळीसंगिता बालासाहेब धोत्रे7798008817
सेलुसिध्दनाथ बोरगांवचंद्गभागा वाघमारे9765145200
सेलुतिडीपिंपळगांवरेखा कैलास घुमरे9975706638
सेलुझोडगांवकुशावर्ता बळीराम डुकरे8690006772
सेलुदेवगांव फाटागुंफा सखाराम चव्हाण9850361719
सेलुकुपटासौ.सोळंके9890622780
सेलुकान्हडउ्‌षा मुंजाभाऊ डोंबे9881695559
सेलुडासाळाअनिता पुरुषोत्तर गजमल9822628771
सेलुराव्हागंगाधर शंकर देवकत्ते9604768479
सेलुबोरगांव जंहागीरवंदना अंकुृश बुरखुंड9623674932
सेलुराजाभागवत लक्ष्मण दळवे9689204694
सेलुनागठाणा कुंभारीशेषराव खरात9822768465
सेलुब्रम्हवाकडी
सेलुसोनवटीशामसुंदर राधाकिशन डोईफोडे9921738642
सेलुकवडधनइंदुमती माणिकराव थटवले9822834250
सेलुब्राम्हणगांव डुघरागंगुबाई भाऊराव तारडे9860165369
सेलुशिराळादामोधर गहीनाजी झोरे0.777609203
सेलुपिंपरी खु.लक्ष्मी सुरेश घोडके9923553773
सेलुसावंगी पी.सी.उषा रंगनाथ ताठे9764523904
सेलुनिरवाडी खु.शारदा ओकार लिपने9527616151
सेलुराजुरासुदाम राघोजी काकडे9921320928
सेलुनांदगांवविमल परबत थोरात9767678661
सेलुगिरगांव बु.रेवती खाडे9764017400
सेलुगिरगांव खु.भानुदास पंढरीनाथ घोगे9921483720
सेलुतांदुळवाडीछाया ज्ञानेश्वरराव राऊत8412051010
सेलुहटटालोचना किशनराव काठोळे9764207168
सेलुकुडायशोदाबार्द उत्तमराव आदाबे9850176003
सेलुपार्डी कौसडीआश्िवनी ज्ञानेश्वर राठोड9763685757
सेलुशेलवाडीकांताबाई तातेराव निर्वळ9049902693
सेलुराजवाडीमंगल संजय शेवाळे9422191726
सेलुतळतुंबाकल्पना गणेृेश घुले0.735066702
सेलुपिंपरी बु. (वाघ)
सेलुकेमापुरउषा विष्णु गुटटे9763142494
सेलुजवळा जिवाजीअशोक उध्दवराव खरात7588158615
सेलुगोरेगांवअन्नपुर्णा प्रकाश गटकळ9637262686
सेलुब्राम्हणगांव प्र.प्र.दिपक राजाराम कांबळे7045410425
सेलुगोमे वाकडीकिशोर कारके8308817400
सेलुखुपसारविद्ग विठठलराव डासाळकर7588017056
सेलुखेर्डा दु.कि.विजय बाळासाहेब भुजबळ
सेलुपिंळगांव गोसावीडिगांबर महादेव बुधवंत9605560407
सेलुवाकीबाबुराव दतराव गोरे9823803812
सेलुपिप्रुळाप्रकाश शेरे9921290540
सेलुकरजखेडाभागीरथबाई बाबासोहेब झौल9403602008
सेलुडिग्रस जहॉभागुबाई गणपत गौडगे9665892317
सेलुखैरेसुभाष रामप्रसाद घेगे8605494820
सेलुनिरवाडी बु.लता दत्ता शिदे8975141643
सोनपेठआवलगांवसौ.विद्या मुजांभाऊ धोडगे9545511010
सोनपेठबोदरगांवश्रीमती.सिता विठठलराव सपकाळ9970009957
सोनपेठभिसेगावआत्माराम नारायण कदम9921892831
सोनपेठसिरसी बुसुनिता आाशोळ रणदिवे9527548165
सोनपेठकोरटेकमनिषा आनंदराव सुर्यवंशी9850260931
सोनपेठनिळासिताबाई राम आवचार9421460672
सोनपेठनैकोटासौ.गिरजाबाई दगडु प्रधाने8552919905
सोनपेठवंदनराजाभाऊ पांडुरंग जाधव9011320516
सोनपेठकरमशंकुतला माणिक शेळके
सोनपेठविटा खु.रुख्मीनबाई पंडीतराव भोसले9923033893
सोनपेठवाणी संगमप्रियंका विलास काळे8856922975
सोनपेठदुधगांवसौ.सुमनबाई वसंतराव खरात
सोनपेठगवळी पिंप्रिआश्िवनी गोपाळ भोसले9158559599
सोनपेठखपाटपिप्रिृसौ.अन्नपुर्णा श्रीमंत भोसले9049823919
सोनपेठपारधवाडीश्री.बबन महादु फड9822666341
सोनपेठउखळी बु.सिधुबाई पंडीतराव सावंत9049773939
सोनपेठबुक्तरवाडीसुर्यमाला देवीदास देवकत्ते9922351847
सोनपेठखडकाश्रीमती.आम्रपाली ज्ञानोबा मव्हाळे9527015777
सोनपेठकान्हेगोवपार्वबाई महादु वाटोळे
सोनपेठसायखेडाउषा नंदकिशोर काळे9011602014
सोनपेठदेवीनगर तांडाअर्चना श्रीराम राठोड7387687214
सोनपेठनरवाडीमालनबाई फकीरा चव्हाण9860851010
सोनपेठशिरोरीदयानंद दत्तराव यादव7588571951
सोनपेठलोहीग्रामसौ.रुख्मीन पांडुरंग ढाकणे9075381010
सोनपेठगंगापिप्रिशंकरराव अप्पाराव मुलगीर9604749651
सोनपेठथडीपिंपळगांवगयाबाई भास्कर तेलभरे
सोनपेठवाडीपिंपळगांवअमरदिप अनुरथ नागुरे8600239323
सोनपेठथडीउककडगांवप्रभाकर गंगाधर डुकरे9850765377
सोनपेठनिमगांवमनिषा सतिष पांचाळ7745041514
सोनपेठलासीनासौ.सौमित्रा श्यामसुंदर परांडे9511811010
सोनपेठशेळगांवशिवाजी बागवाले9420034092
सोनपेठडिघाळ (ई)रमेश सुर्यकांरात इंदुरकर9763440454
सोनपेठमोहाळासौ.शंकुतलाबाई आाशोक सगट
सोनपेठधामोनीपारुबाई दत्ता आळशे9822215206
सोनपेठधार डिघोळशितल जिवन भांगे9623907954
सोनपेठउककडगांवगंगाबाई भानुदास मोरे9623041057
सोनपेठवडगांवअमोल आनंतराव बचाटे
सोनपेठवैतागवाडीरंभाबाई सुदाम कांबळे
सोनपेठतिवठाणामारोतराव वामनराव नागरगोजे8975241111
सोनपेठपोहडुळसावित्रीबाई राजेभाऊ आळे9921013858
सोनपेठचुकारपिप्रिउ्‌षाबाई रामराव चाटे9921629974
सोनपेठकोठाळाआयोध्या एकनाथ चांभारे9860234278
गंगाखेडअंतरवेलीसौ.मुंढे सिताबाई विष्णु9822817835
गंगाखेडअकोलीसौ.गेजगे सभाबाई विठइल9011166773
गंगाखेडआरबुजवाडीसौ.मुंढे पुष्पा राम9156211777
गंगाखेडआनंदवाडीश्री.चाटे दत्तराम बाबुराव9404570388
गंगाखेडभेडेवाडीभेडेकर मुद्गीका अंगद9422872557
गंगाखेडबोथीपुंडगीर अभय बालासाहेब9767911811
गंगाखेडबोर्डापवार द्गोपती रामकिशन9767773015
गंगाखेडबनपिंपळाभोसले आशाबाई रामभाऊ9421381851
गंगाखेडबडवणीमुंढे संभुदेव ज्ञानोबा9130345659
गंगाखेडबेलवाडीसलगर प्रभावती आशोक7588157552
गंगाखेडभांबरवाडीप्रशासक
गंगाखेडचिंचटाकळीमोरे संगीताबाई रामप्रभु9822497391
गंगाखेडचिलगरवाडीचिलगर मकरध्वज मारोती
गंगाखेडधनगरमोहाखोंडेकर सारीका रमेश9822112637
गंगाखेडढवळकेवाडीचव्हाण सिताबाई रतन7774909494
गंगाखेडधारखेडचोरगडे यशोदा डिंगाबर9423958921
गंगाखेडढेबेवाडीफड रंजना नाथराव9623907693
गंगाखेडडोगरगांवसोडगीर रुख्मीनी अंशीराम9898387654
गंगाखेडडोंगरपिंपळारायभाळे सिमीताबाई नामदेव8390837859
गंगाखेडदामपुरीनागरगोजे भरत शिवराम9822323509
गंगाखेडदुसलगांवसौ.लंगोटे शोभा प्रभाकर9921460894
गंगाखेडधारासुरसौ.शिंदे अनिता राजेभाऊ9403061612
गंगाखेडदगडवाडीसौ.राठोड छाया सुनिल9049178540
गंगाखेडडोंगरजवळाघरजाळे भागीरथी सुग्रीव9763036551
गंगाखेडदेवकतवाडीपवार केशव शिवाजी
गंगाखेडइळेगांवसौ.धापसे सरोज ज्ञानोबा9527970853
गंगाखेडगुंजेगांवसौ.कदम योगिता दत्ता9421381993
गंगाखेडगोपाकांबळे चंद्गकांत विक्रम9404071511
गंगाखेडगौडगांवजाधव राम रावसाहेब9960856507
गंगाखेडगौळवाडीसौ.मुसळे स्वाती संग्राम7775834115
गंगाखेडगोदावरी तांडा.घंटाग्राराठोड विनायक रामधन9822799331
गंगाखेडघटांग्रासौ.पवार सुनिता विजय7743937727
गंगाखेडहरंगुळसौ.शिंदे जयश्री जगदीशराम8888166544
गंगाखेडइसादसौ.भालेराव सुमन केशव7767975661
गंगाखेडइरळदसौ.पवार नागाबाई बेलाजी
गंगाखेडजवळा रु.सौ.सोळंके प्रभावती मारोती7588676718
गंगाखेडखळीसौ.सोन्नर यमुना कमलाकर9405387838
गंगाखेडखादगांवसौ.फड सावित्रीबाई राजेश9403061111
गंगाखेडकासारवारीसौ.मगर लक्ष्मी अनिल9689044404
गंगाखेडकौडगांवसौ.केंद्गे अरुनाबाई अंगद9604779969
गंगाखेडकोद्गीमुढे रुख्मीनबाई विठल9552559198
गंगाखेडखोकलेवाडीकेंद्गे चंद्गकांत लक्ष्मण9604954511
गंगाखेडखंडाळीभोसले सदाशिव आत्माराम9822983262
गंगाखेडकातरवाडीसौ.कातकडे रत्नमाला किरणशोर7057684599
गंगाखेडलिंबेवाडीबारगिरे तारामती पांडुरंग9623684988
गंगाखेडमाखणीशिसोदे सरिता कुलदिप9923612225
गंगाखेडमुळीबोमशेटटे पार्वतीबाई ज्ञानोबा9881576235
गंगाखेडमालेवाडीगायकवाड लता श्रीकांत9111212033
गंगाखेडमरगळवाडीमुंढे कुशावर्ती विठठल9552496149
गंगाखेडमसलाघोडके सत्यभामाबाई विठठल8888065991
गंगाखेडमैराळसावंगीजाधव मिनाश्री आनंदराव9922921157
गंगाखेडमानकादेवीदेवकत्ते गजानन सखाराम8806548739
गंगाखेडमरडसगांवधबडे जनाबाई दिगांबर9766327570
गंगाखेडमहातपुरीप्रशासक
गंगाखेडमसनेरवाडीमिसे कल्पना दिगांबर9423389999
गंगाखेडनरळदकदम बाळासाहेब विठठलराव9503890769
गंगाखेडनागथानाभडके अनुसयाबाई वैजनाथ9921420167
गंगाखेडनिळानाईक तांडावसंत किशन राठोड9922914508
गंगाखेडपोखर्णी वा.वाकळे सुरेखा संदिप9527029555
गंगाखेडपेडगांवनिरस सचिन नारायणराव8600551919
गंगाखेडपांगरीपतंगे शांताबाई भिमराव9860986593
गंगाखेडपांढरगांवटाकरस चंद्गकला निवृत्ती
गंगाखेडपिंपरी झो.भोरपे रेखाबाई सोपान9552842645
गंगाखेडपिंपदरीमुंढे रुख्मीनबाई माधवराव9881177757
गंगाखेडराणीसावरगांवराठोड पांडुरंग लोभाजी9421389654
गंगाखेडररुमणा ज.मानवतकर राधाबाई नामदेवराव5822768749
गंगाखेडसुप्पातंलंग ईदुमती रखमाजी8605343364
गंगाखेडसायळा सु.सुर्यवंशी दत्तराव मोकिंद9890424439
गंगाखेडसांगळेवाडीमलगे राजाराम गणपती9921245111
गंगाखेडशेलमोहाघोबाळे लक्ष्मीबाई शेषराव9921556588
गंगाखेडसुरळवाडीमोटे उज्वला रखमाजी9767942747
गंगाखेडशंकरवाडीराठोड दत्ता शंकर
गंगाखेडशेडगाफड मनिषा नंदकिशोर9850761111
गंगाखेडसिरसम शे.मुरकुटे त्रिबंक निवृत्ती9421245555
गंगाखेडटोकवाडीतांदळे दशरथ किशन9923440413
गंगाखेडतांदुळवाडीतांदळे रंजना निवृत्ती9168421911
गंगाखेडउखळी खु.फड पंचफुला रुक्षराज9921869289
गंगाखेडउंबरवाडीहाके कालिंदा तुकाराम9922701621
गंगाखेडउेडेगांवकातकडे ज्योती वाल्मीक9922938532
गंगाखेडवाघलगांवघनवटे सिमा नारायण7767910478
गंगाखेडवागदरीसानप सुनिताबाई चांगदेव9421155155
गंगाखेडवरवंटीमाने देवराव नारायण9767046036
गंगाखेडवागदरासानप आनंदराव कोडीबा9881501930
गंगाखेडझोलामुरकुटे सुधाकर लक्ष्मणराव9822288711
परभणीआळंदतुकाराम बन्सीधर बानमारे9921450414
परभणीआलापुर पांढरीकिशनराव बाजुराव राखुंडे9657577081
परभणीआमडापुरभागवत शेषराव सिरसाठ9850514947
परभणीअंबेटाकळीनरहरी संतोबा बारखुदे9881379523
परभणीआनंदवाडीजानकाबाई कोडीराम शेळके9623226047
परभणीअंगलगांववनमाला माणिकराव शिंदे9881649785
परभणीआरवीप्रतापराव दत्तात्र्य कदम9422380246
परभणीअसोलागयाबाई माणिकराव रिक्षे7219037098
परभणीबाभळीजयश्रीताई त्र्यबंकराव आनेराव7709665081
परभणीबाभुळगांवकुंता विठठलराव पारधे9881643095
परभणीबलसा खु.निलाबाई विश्वनाथ शिंदे7775838865
परभणीभारस्वाडाकविता अनुरथ धबाले7776988499
परभणीभोगावबायनाबाई कठाळु पुडंगे9850664804
परभणीबोरवंड बु.रामप्रसाद बालासाहेब खवले9922356067
परभणीबोरवंड खु.कमल रावसाहेब गायकवाड9765567213
परभणीब्रा्‌म्हणगांवकौशल्याबाई रंगनाथ तुरे9623808787
परभणीब्रम्हपुरी तर्फे पेडगांवभारत निळोबा आव्हाड9823147279
परभणीब्रम्हपुरी तर्फे पाथरीकांचन अवधुतराव जाधव9822947455
परभणीडफवाडीशाबाना शेख अजिम9763502922
परभणीदैठणानिता कैलास कच्छवे9172486867
परभणीदामपुरीसुरेखा गंगाधराव गमे7083010159
परभणीदेवठाणाभास्करराव गंगाधर खंटीग9637532332
परभणीधारपार्वती शिवाजीराव चोपडे9049222271
परभणीधारनगांवसिमा अंकुशराव वायकोस9890204665
परभणीधर्मापुरीशारदा बालासाहेब कदम9637373433
परभणीधसाडीलता नरहरी शिंदे9881065573
परभणीधोंडीकोडाबाई लक्ष्मणराव सुर्यवृंशी9096929900
परभणीडिग्रसशालु विश्वनाथ बोबले9764209374
परभणीदुर्डीज्याती नारायण व्हावळे9764843182
परभणीएकरुखाजगाडे सविता किशनराव7798314713
परभणीगोविंदपुरचंद्गकला दत्तराव घुले9422110260
परभणीहसनापुरगिरी हौसाबाई बापुबुवा7387717795
परभणीहिंगलालिंबाजी बाबुराव बल्लाळ9763397725
परभणीइंदेवाडीमिरा सुभाराव कच्छवे9766664037
परभणीईस्माईलपुररत्नमाला हनुमंतराव रन्हेर9545546332
परभणीइटलापुर दे.पार्वती ग्यानदेवराव खंटींग9623628828
परभणीजलालपुरजिजाबाई संतोबा पुजारे9767323506
परभणीजांबसंजय शंकरराव स्वामी9764888068
परभणीजोडपरळीसर्जेराव पाडंरंगराव काळे8600654255
परभणीकैलासवाडीगंगासागर दत्तरराव घुनर9921377108
परभणीकरडगांवमाऊली नामदेवराव खिस्ते (कार्यभार)9527503222
परभणीकारेगांवउर्मिला पढंरीनाथ वावरे9922531415
परभणीकाष्टगांवअल्का माणिकराव बोचरे9175051219
परभणीकौडगांवतारामती संजय गायकवाड9960358012
परभणीकिन्होळाछाया उध्दवराव खरवडे9673155584
परभणीकौटंबवाडीरुखमीनबाई अशोक राठोड9881411460
परभणीकुभारी बा.चंद्गकांत प्रल्हादराव जुबंडे9130434703
परभणीलोहगांववैष्णवी विनोद लोहगांवकर9673807001
परभणीमालसोन्नालक्ष्मीबाई बालासाहेब पुरणे9922824958
परभणीमांडाखळीशारदाबाई गंगाधरराव जोध8600635949
परभणीमांडवाकाशीबाई रघुनाथ सरगर7218237523
परभणीमांगणगांवकल्पना दृारथ मुळे9503429843
परभणीमटकर्‍हाळालक्ष्मण चंद्गकांत हारकळ9623789556
परभणीमिरखेलदेृामुख रेखा नागेद्ग8888956528
परभणीमिर्झापुरजाधव मिरा अचयुतराव9890204665
परभणीमुरुबालताबाई गोपीनाथ झाडे9764863495
परभणीनागापुरउर्मीला शिवाजी देशमुख9850488155
परभणीनांदापुरसुमित पंडीतराव लांडगे9503733030
परभणीनांदगांव बु.शिवाजी रामराव गझलवाड9970618429
परभणीनांदगांव खु.सतीका दिलीप जोधळे9767368251
परभणीनांदखेडारुक्मीणबाई संतुकराव भराड95610338008
परभणीनरसापुरबालासाहेब रामराव शिंदे9922241544
परभणीपांढरीगोविंद भगवानराव ढोले9921596461
परभणीपान्हेराघुले तारामती आसाराम8421224565
परभणीपरळगव्हाणभाग्यश्री दगडोबा मठपती8390308800
परभणीपारवारामभाऊ नारायण काळे9850597459
परभणीपाथराशेख रहिमाबी शेख याकुब9881436606
परभणीपेडगांवदेशमुख वेणीबाई गोपाळराव9850645258
परभणीपेगरगव्हारकांताबाई बबनराव शिंदे9850245968
परभणीपिंपळालक्ष्मीबाई नारायणराव गडदे9975503133
परभणीपिंपळगांव स.मि.दध्दव लक्ष्मणराव भुजबळ9823147464
परभणीपिंपळगांव ठो.कावेरी महेश स्वामी9818825802
परभणीपिंपळगांव टोगरामप्रसादर सुंदरराव झाडे9049514811
परभणीपिंप्रि दे.डुकरे सुजाता मानेजी9096837799
परभणीपिंगळीउज्वलाबाई उध्दवराव खाकरे9890318900
परभणीपिगळी कोठाळानिवृत्ती पाराजी वेदय9767408111
परभणीपोखर्णी नृ.लक्ष्मीबाई रानोजी मोते9850312416
परभणीपोरजवळासरस्वती शिवराज लोंखेडे7721873509
परभणीपोरवडनामदेवराव लोभाजी तिडके8007773325
परभणीराहटीमुंजाजी तातेराव मोरे9673744142
परभणीरायपुरजनाबाई दत्तराव मस्के8390276791
परभणीसांबापलंकाबाई नागोजी नसरगंड9552456969
परभणीसाडेगांवगंगाधर पंढरीनाथ मोरे9823184788
परभणीसहजपुर ज.त्रिवेणीबाई सोपनराव बल्लड9921148019
परभणीसाळापुरीकौशल्याबाई गोविंदराव नेमाणे9011896317
परभणीसमसापुरसिध्दार्थ खंडोबा होनकर9923333107
परभणीसंभंरअर्चना गणेशराव हानवते8007002405
परभणीसनपुरीप्रमोद देशमुख9420433111
परभणीसाटलागंगाधर ग्यानोजी सानप9673840593
परभणीसावंगी खु.पंढरकर गुलाब श्रीधर9922249010
परभणीसायाळा खटीेगनंदा पंडीतराव खंटींग9049319878
परभणीशहापुरछाया सेरेशराव मोरे7588018957
परभणीशेद्गाकिशोर राधाकिशन ढगे9423234414
परभणीशिर्शी बु.जाधव रोहीणी मोतीराम9921144791
परभणीशिर्शी खु.मुद्गीका गंगाधर भवर9730383208
परभणीसिंगणापुरछाया गंगाधर सोगे9545627020
परभणीसोन्नातारामती शेषराव दंडवते9766094333
परभणीसुरपिंप्रिरत्नमाला लक्ष्मण पवार9890024600
परभणीताडलिंबलाचित्रकला विलास आव्हाड9764806552
परभणीताडपांगरीनामदेव ग्यानोबा वैरागर9552282392
परभणीटाकळगव्हाणकुशावर्ता रंगनाथराव वाघ9921932134
परभणीटाकळी बो.विठठल पांडुरं हांडगे9763247191
परभणीटाकळी कु.विनायकराव रमाकांतराव सामाले9923705665
परभणीतांमसवाडीशेषाबाई सिताराम काळे9921563707
परभणीतरोडारुक्मीणबाई सुर्यभान खवले9921439084
परभणीतटटुजवळाकौशल्या ज्ञानदेव गलांडे7588480725
परभणीठोळागंगाधर भगवान बेले9673111418
परभणीउजळंबारुक्मीनबाई भिमराव मोगले9822291598
परभणीउखळदपटेल ईम्रान परवीन साबेर पटेल9922000513
परभणीउमरीमंगलाबाई ज्ञानोबा कांबळे9763292926
परभणीवडगांव सुक्रेनिवृत्ती बालाजी सिंगणे9970106178
परभणीवडगांव तर्फे पेडगांवअशोक मधुकर ईक्कर7588018128
परभणीवाडी दमयीअनुसयाताई रामराव वाटोडे9764671726
परभणीवांगीसिमा देविदास शिंदे9850283385
परभणीवरपुडऐश्वर्या विजयराव वरपुडकर9823339777
परभणीझाडगांवसुयवंशी कुसुमबाई माणीकराव9823478888
परभणीझरीआश्विनीताई बालाजी देशमख9423780777
पुर्णानिळाअनुसयाबाई प्रकाश आडबाल
पुर्णाआलेगांवकावेरी तुकाराम सौराते
पुर्णारुपलासंध्या अरुुण गुंडाळे
पुर्णाएकरुखामोतीराम नवनाथ तांबे
पुर्णागोविंदपुरमंजुळाबाई देवराव शिंदे
पुर्णागौरव्यकंटी विश्वनाथ पारधे
पुर्णापांगरा ला.कानुपात्रा सोपानराव ढोणे
पुर्णासोनखेडरिक्त पद
पुर्णादेवठाणासरस्वतीबाई वैजनाथ जोगदंड
पुर्णावझुरमंडोदरी वामन पवार
पुर्णाकानडखेडासुमनबाइ मारोतराव बखाल
पुर्णाइटलापुर माळीभारत भगवान सिनगारे
पुर्णामुंबररामा गंगाधर पितळे
पुर्णाधनगर टाकळीगोरखनाथ गोपाळराव साखरे
पुर्णादगडवाडीसिताबाई रामराव वाघमारे
पुर्णागोळेगांवभारतबाई उध्दव तेलंगे
पुर्णापिंपळा लो.तुकाराम पुरभाजी
पुर्णापिंपरणबालाजी विठठलराव सोनटक्के
पुर्णाधानोरा काळेगणेश बाबुराव काळे
पुर्णाकंठेश्वर/सातेगांवसरस्वती संभा ठाकुर
पुर्णाकोैडगांवचंद्गकला सदाशिव रेणगळे
पुर्णामजलापुररुपाताई रामेश्वर हिंगे
पुर्णापेनुररामराव अण्णाराव वाघ
पुर्णारुंजकिसनाबाई तुकाराम कचरे
पुर्णासोन्नाशिवाजी माधव सोनटक्के
पुर्णासुहागणसुमण केशव भोसले
पुर्णाआंडगांव ला.सविता शिवराम भरे
पुर्णाचुडावासाहेबराव निवृत्तीराव देसाई
पुर्णाहटकरवाडीद्वारका माणिकराव सोपने
पुर्णाकमलापुरगोदाबाई खुशालराव पवार
पुर्णाखांबेगांव/महातपुरीकेशव शेषराव मोहीते
पुर्णामहदापुर/गणपुर/काजनापुरनारायण ग्यानु सरोदे
पुर्णापिंळगांव सारंगी/मिठापुरशिवगंगा भुजंग साखरे
पुर्णाएरंडेश्वरदुर्गेश्वरी राजेश काळे
पुर्णाअजदापुरकांचन गजानन वैद्य
पुर्णाहिवरा बु.शोभाबाई त्र्यबंकराव बेटकर
पुर्णाकावलगांवबालाजीराव नागोबा वाघमारे
पुर्णामाखणीरेखा अंकुशराव आवरगंड
पुर्णानावकी/वडगांव/पांढरीपार्वतीबाई विश्वनाथ रकटे
पुर्णापिंपळगांव बां.पांडुरंग दगडोजी बनसोडे
पुर्णाशिरकळस/तांबकळससंजय ग्यानोबा भोसले
पुर्णाचांगेफळगंगाबाई उत्तमराव गडगीळे
पुर्णाधोत्रामनिषा बालाजीराव खैरे
पुर्णाकळगांव/कळगांव वाडीजयश्री जयवंतराव देवकत्ते
पुर्णाकलमुलाशिला आनंदा कचरे
पुर्णाकात्नेश्वरअनिता प्रकाश गलांडे
पुर्णाखुजडाग्यानोजी सखाराम भालेराव
पुर्णालिमलाभिमराव सोपान कुकर
पुर्णासुकीमनकर्णाबाई भारत रणविर
पुर्णाआडगांव सु.शालुबाई सुनिल पिडगे
पुर्णाबानेगांव/माहेरयमणा अंबादास मिरवाड
पुर्णाबरबडीकांबळे सुरेखा युवराव
पुर्णाखडबडालिंबई मारोती ढोले
पुर्णालक्ष्मणनगरसखुबाई मारोती बनसोडे
पुर्णामहागांवश्‌ंकुतला सर्यकांतराव देखमुख
पुर्णानरापुरसुजाता उध्दवराव झिंझाडे
पुर्णाफुलकळसशिवकन्या गजानन शिराळे
पुर्णापिपळा भ.कावेरी ज्ञानेश्वरी घनघाव
पुर्णापिपळगांव लि.नर्मदा संभाजी जोगदंड
पुर्णासदलापुरउततम पांडुरंग गलांडे
पुर्णासातेफळत्रिवेणीबाई सिताराम गायगोधने
पुर्णासुरवाडीसागर यंशवंतराव वाटोडे
पुर्णाताडकळसशिलाबाई चंद्गकांत रुद्गवार
पुर्णावाई ला.कौशल्याबाई दशरथ पुरी
पुर्णाआहेरवाडीसुजाबाई रिरजाआप्पा लिंगायत
पुर्णालोण खु.शांताबाई गंगाधर जांधळे
पुर्णाआवईसारिका प्रकाश सोनवणे
पुर्णाभाटेगांवलक्ष्मीबाई काशीनाथ कहाळे
पुर्णादस्तापुरसागर भक्तराज सोळंके
पुर्णादेवगांव दु.कमलाबाई पालाजी बिजले
पुर्णादेगांवपुजा कैलासराव हिंगोले
पुर्णाधानोरा मो.बेबीताई सुदाम खंदारे
पुर्णाखडाळानवनाथ रामशिंग शिंदे
पुर्णाकान्हेगांवबालासाहेब देवराव नवघरे
पुर्णाकावलगांव वाडीमंदाकिनी लव शेळके
पुर्णामाटेगांवमाधव बापुराव सातपुते
पुर्णाफुकटगांवकांचनबाई आशोकराव बोकाडे
पुर्णारेगांवलक्ष्मीबाई बाबाराव खैरे
पुर्णाबलसा बु/ई/रा.गोकर्णा बालासाहेब डुबे

जिल्हा नियोजन समिती परभणी जिल्हा वार्षिक येजना सन 201617

पंचायत समिती चे नांव ग्रामपंचायतीचे नांव कामाचे स्वरुप अंदाजित रक्कम र.लक्ष
गंगाखेडकासारवाडीस्मशानभुमी शेड व रस्ता बांधकाम4.75
गंगाखेडपिंपळदरीस्मशानभुमी शेड व रस्ता बांधकाम4.75
गंगाखेडउंडेगांवस्मशानभुमी शेड व रस्ता बांधकाम5
गंगाखेडमुळीस्मशानभुमीस जाणारा रस्ता5
गंगाखेडगोदावरी तांडास्मशानभुमी रस्ता3
गंगाखेडढवळकेवाडीस्मशानभुमी रस्ता2
एकूण24.5
पुर्णासोन्नास्मशंनभुमी रस्ता बांधकाम4.75
पुर्णाचुडावास्मशानभुमी रस्ता व परिसर सुशोभीकरण10
पुर्णाआजदापूरस्मशानभुमी रस्ता,शेड व सुशोभिकरण5
एकूण19.75
परभणीबोरवंड खु.स्मशान भुमी व्यवस्थापन5
परभणीतरोडामुस्लीम कब्रस्तानला जाणारा रस्ता5
परभणीपिंपळगांव ठोंबरेस्मशान भुमी शेड व तार कुंपन5
परभणीजलालपुरस्मशानभुमी रस्ता,शेड व सुशोभिकरण5
परभणीससपुरजवळास्मशानभुमी शेड2
परभणीकिन्होळास्मशानभुमी रस्ता,शेड व सुशोभिकरण7
एकूण29
मानवतकोल्हास्मशानभुमी रस्ता बांधकाम4.75
मानवतआंबेगांवस्मशानभुमी शेड व रस्ता बांधका4.75
मानवतमानोलीस्मशानभुमी रस्ता बांधकाम2.75
मानवतमानोलीस्मशानभुमी व्यवस्थापन2
मानवतसारंगपुरस्मशानभुमी रस्ता व शेड बांधकाम5
मानवतसोमठाणास्मशानभुमी रस्ता,शेड,व सुशोभिकरण6
एकूण25.25
सोनपेठधार डिघोळस्मशानभुमी शेड व सुशंेभिकरण5
सोनपेठनैकोटाबौध्द समाज स्मशानभुमी शेड बांधकाम3
सोनपेठविटा खुर्दस्मशानभुमी रस्ता,शेड,व सुशोभिकरण10
सोनपेठखपाटपिंपरीस्मशानभुमी रस्ता5
सोनपेठनैकोटासाठे स्मशानभुमी रस्ता बांधकाम3
सोनपेठनैकोटाधनगर समाज स्मशंनभुमी शेड बांधकाम3
सोनपेठवाणीसंगमस्मशानभुमीस जाणारा रस्ता व पाणी पुरवठा5
सोनपेठनैकोटारेवले स्मशानभुमी शेड बांधकाम3
सोनपेठलासीनास्मशानभुमीस जाणारा रस्ता5
सोनपेठबोंदरगांवस्मशानभुमी पेव्हर ब्लॉक सुशोभिकरण3
सोनपेठउक्कडगांव मक्तास्मशानभुमी शेड व रस्ता10
सोनपेठनैकोटाशिंदे स्मशानभुमी शेड बांधकाम3
सोनपेठनैकोटाभिसे स्मशानभुमी शेड बांधकाम3
एकूण61
जिंतूरदुधगांवस्मशानभुमी रस्ता बांधकाम सि.सि.रोड5
जिंतूरचारठाणा अंतर्गत रुपनरवाडीस्मशानभुमी रस्ता बांधकाम सी.सी.रोड4.75
जिंतूरदुधगांवस्मशानभुमी रस्ता बांधकाम सी.सी.रोड4.75
जिंतूरडोहरास्मशानभुमी रस्ता बांधकाम4.75
जिंतूरवझर बु.स्मशानभुमी रस्ता बांधकाम4.75
जिंतूरजांब बु. तांडा नं. 2स्मशानभुमी रस्ता बांधकाम सि.सि.रोड4.75
जिंतूरदुधगांवस्मशानभुमी रस्ता बांधकाम4.75
जिंतूरदुधगांवस्मशानभुमी रस्ता बांधकाम सि.सि.रोड4.75
जिंतूरनिवळी बु.स्मशानभुमी रस्ता4
जिंतूरदेवगांवस्मशानभुमी रस्ता व शेड बांधकाम5
एकूण47.25
पालमघोडास्मशानभुमी रस्ता बांधकाम4.75
पालमजवळा गुळखंडस्मशानभुमीस जाणारा रस्ता / शेड5
पालमवाडी खुर्दस्मशानभुमीस जाणारा रस्ता / शेड5
एकूण14.75
सेलूधनेगांवस्मशानभुमी रस्ता बांधकाम2.75
सेलूदेवूळगांव गातस्मशानभुमी रस्ता बांधकाम2
सेलूडिग्रस खुर्दस्मशानभुमी शेड3
सेलूशिंद्‌े टाकळीस्मशानभुमी शेड3
एकूण10.75
पाथरीहादगांवझिंजान स्मशानभुमी रस्ता बांधकाम4.75
पाथरीविटा बु.स्मशानभुमीस जाणारा रस्ता5
पाथरीगोपेगांवस्मशानभुमीस जाणारा रस्ता5
पाथरीदेवनांद्गास्मशानभुमी रस्ता,शेड व सुशोभिकरण8
एकूण22.75
गोषवारा
पंचायत समिती चे नांव ग्रामपंचायतीचे संख्या कामाची संख्या अंदाजित रक्कम र.लक्ष
गंगाखेड6624.5
पुर्णा3319.75
परभणी6629
मानवत5625.25
सेलू4410.75
जिंतूर71047.25
सोनपेठ81361
पाथरी4422.75
पालम3314.75
एकूण255