img

महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद परभणी

अधिकारी

img

श्री.एस.ई.देसाई

उप मुख्य. कार्यकारी अधिकारी (बा), जिल्हा परिषद परभणी

दुरध्वनी क्रमांक ०२४५२- २४१०३४
फॅक्स क्रमांक ०२४५२ – २४२५२५
भ्रमणध्व‍नी क्रमांक ९४२१४३९८४२
ई-मेल saheb.e.desai@mail.com
कार्यालयाचा पत्ता शिवाजी नगर, प्रशासकीय ईमारतीचे बाजुला, परभणी
img

श्री. रमेश व्ही्.चौधरी

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, जिल्हा परिषद परभणी

दुरध्वनी क्रमांक ०२४५२- २४१०३४
फॅक्स क्रमांक ०२४५२ – २४२५२५
भ्रमणध्व‍नी क्रमांक ९६५७५४८३२५
ई-मेल saheb.e.desai@mail.com
कार्यालयाचा पत्ता शिवाजी नगर, प्रशासकीय ईमारतीचे बाजुला, परभणी

प्रस्तावाना

योजना

LINE LISTING 0 to 6 years Z P PARBHANI

LINE LISTING Z P PARBHANI

linelisting ICDS Parbhani Project 2