img

पशु संवर्धन विभाग , जिल्हा परिषद परभणी

img

श्री. ए.बी .लोणे

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
जिल्हा परिषद परभणी

दुरध्वनी क्रमांक ०२४५२-२२०४८६
ई-मेल dahoparbhani@gmail.com
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा परिषद परभणी

पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद, परभणी अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देणे (NEW)

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र (सुधारित योजना ) जाहीर आवाहन (NEW)

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र (सुधारित योजना ) या सुधारित योजनेची अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्यक सूचना

-> सन २०१८-१९ मध्ये विशेष घटक योजना व OTSP योजने अंतर्गत दुभत्या जनावरांचे /शेळ्यांचे गट वाटप करणेसाठी अनु.जाती/अनु.जमातीच्या लाभार्थी निवड/प्रतीक्षा यादी

1) विशेष घटक योजना व OTSP लाभार्थी यादी २०१७ - १८

2) पिपीआर लस खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत

3) खोडा (Insemination Crate cum Travis) दरपत्रके मागविणे बाबत

4) Post Bite Anti Rabies Vaccine Purchase Tariffs

5) National Livestock Mission Kadbakutti & Murghas Yojna 2017-18

6) Govardhan Govansh Seva Kendra Yojna 2017-18

7) RKVY Bahuvarshiy Vairan Pik Lagvad Yojna 2017-18

8) जेष्‍टता सुची पशुसंवर्धन विभाग जि.प.परभणी

under
under
under
under
under
under
under
under
under
under
under
under
under
under
under
under