img

समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद परभणी

img

श्री.शिवानंद मिनगीरे ( अ.पदभार )

समाज कल्याण अधिकारी
जिल्हा परिषद परभणी

दुरध्वनी क्रमांक ०२४५२-२२०४८६
ई-मेल dswozpparbhani@gmail.com
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा परिषद नूतन ईमारत , जवाहरलाल नेहरू रोड , स्टेशन रोड परभणी - 431 401

समाज कल्याण

अधिकारी व कर्मचारी माहिती

समाज कल्याण विभागातील विविध योजना

अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या वस्तीचा विकास करणे

शाहु फुले आंबेडकर दलित वस्ती विकास व सुधारणा अभियान

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी परीक्षा फी प्रदाने

माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांना शिक्षण शुल्क फी प्रतिपुर्ती

अस्वच्छ व्यवसाय करणार्या पालकांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

इ. 9 वी व 10 वी मध्ये शिकत असलेल्या अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अनु. जातीच्या प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन व अर्थसहाय्य

मागासवर्गीय वसतिगृहांना परिपोषण अनुदान प्रदाने

अपंग शाळा

शालांत पूर्व शिक्षण घेण्यार्याण अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना

अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बिजभांडवल योजना

अपंग-अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना

अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने , उपकरणे पुरविणे योजना

अनुसुचित जातीच्या मुलामुलींसाठी आश्रमशाळा योजना