img

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत छाननी समितीकडून प्राप्त प्रस्तावा बाबत :-

-> महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत छाननी समिती मान्यता माहे फेब्रुवारी ,मार्च - २०१९

-> महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत छाननी समिती मान्यता माहे फेब्रुवारी ,मार्च - २०१९

-> महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत छाननी समिती मान्यता माहे मे - २०१८

1. परभणी

1.1 परभणी

2. सोनपेठ

2.1 सोनपेठ

3. पूर्णा

3.1 पूर्णा

4. मानवत

5.पालम

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिरींच्या प्रशासकीय मान्यता आदेश यादी : -

-> महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिरींच्या प्रशासकीय मान्यता आदेश यादी दि.१२-०२-२०१९ सेलू तालुका

-> महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिरींच्या प्रशासकीय मान्यता आदेश यादी दि.०७-०२-२०१९

-> महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिरींच्या प्रशासकीय मान्यता आदेश यादी

1. परभणी

2. जिंतुर

3. सोनपेठ

4. पूर्णा

5. पाथरी

6. पालम

7. गंगाखेड

8. सेलू

9. मानवत