img
pres
श्रीमती .निर्मला उत्तमराव गवळी
(विटेकर)

जि. प. अध्‍यक्षा
pres
श्री .शिवानंद टाकसाळे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( भा.प्र.से )
जि. प. परभणी

जिल्हा परिषद परभणी, महाराष्ट्र

संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे.

जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ सर्वच स्तरातील नागरिकांकरिता कार्यान्वीत करताना ती लोकाभिमुख असावी यास्तव प्रयत्न करण्यात आला आहे. शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक धोरणाचा अवलंब करताना जिल्हा परिषदे मधील विविध योजना व त्याची परिपूर्ण माहिती तसेच विविध विभागांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आली आहे. राज्यातील सर्वच स्तरातील जनतेला जिल्हा परिषदेमध्ये होणार्‍या कामकाजाच्या माहितचे अवलोकन संकेतस्थळाद्वारे करता येईल. तसेच येथे होणार्‍या कामकाजाची पारदर्शकता दृगोचर व्हावी, हाच हेतू ठेवून संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. संकेतस्थळावर जनतेच्या तक्रारी व सुचना आम्हास अपेक्षीत आहे.

महत्वपूर्ण घडामोडी

केंद्रीय पंधरावा वित्त आयोगा अंतर्गत जिल्हा परिषदेस प्राप्त निधी बाबत माहिती

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत मुरघास निर्मिती करिता "सायलेज बेलर मशीन युनिट स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य " योजनासंबंधी माहिती

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र ,परभणी या कार्यालयातील भांडारातील निरुपयोगी निर्लेखन झालेल्या द्रवनत्र पात्रांची लिलाव दिनांक :- 25 जानेवारी 2022 रोजी दुपारी 12:30 वा

आरोग्यवर्धिनी अंर्तगत जाहिरातीच्या अनुषंगाने पात्र/अपात्र यादी जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी ,परभणी

सेवानिवृत्त शासकीय / निमशासकीय अधिका-यांमधून करार पद्धतीने भरावयाचे पदासाठी जाहिरात , ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग , जि.प.परभणी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत देण्यात आलेल्या विविध पदांच्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने प्रात्यक्षिक परीक्षेचे वेळापत्रक व उमेदवारांची यादी

पशुसंवर्धनाव्दारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान या योजनेस व्यापक प्रसिध्दी देवून, कार्यक्षेत्रातील इच्छुक व्यक्ती / संस्था यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्याबाबत.

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र ,परभणी या कार्यालयातील भांडारातील निरुपयोगी निर्लेखन झालेल्या द्रवनत्र पात्रांची लिलाव दिनांक :- 16 डिसेंबर 2021 रोजी सकाळी 11:30 वा.

सन 2020-21 मध्ये विशेष घटक योजना शेळीगट/ओ.टी.एस.पी योजना शेळीगट 100 एकदिवसीय पिल्ले वाटप योजना निवड /प्रतीक्षा यादी ,पशुसंवर्धन विभाग

पशुसंवर्धन विभागअंतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

जाहीर सूचना :- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत देण्यात आलेल्या विविध पदांच्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने प्राप्त अर्जांची छाननी करून पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी दिनांक :-22-11-2021 (पदाचे नाव :- Counselor,Supervisor (STS),Staff Nurse)

जाहीर सूचना :- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत देण्यात आलेल्या विविध पदांच्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने प्राप्त अर्जांची छाननी करून पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी दिनांक :-16-11-2021 (पदाचे नाव :-Psychiatric Nurse,CT Scan Technician,X-Ray Technician,Physiotherapists,Paramedical Worker,Dental Hygienist,Dental Assistant,Ayush Medical Officer (PG) Unani,Ayush Medical Officer (UG) BHMS,Ayush Medical Officer (UG) Unani,Audiologist & Speech Therapist,Psychologist,Cold Chain Technician,Blood Bank Technician,TUTOR,District Community Manager,Accountant)

Video WAR against Covid 19

सहायक लेखाधिकारी ,कनिष्ठ लेखाधिकारी ,वरिष्ठ सहायक ( लेखा ) , कनिष्ठ सहायक ( लेखा ) संवर्गाची अपंग / दिव्यांग कर्मचार्यांची 2021 रोजीची तात्पुरत्या जेष्ठता सूची

स .प्र.अ ,क .प्र.अ ,वरिष्ठ सहायक ,कनिष्ठ सहायक संवर्गाची अपंग / दिव्यांग कर्मचार्यांची दि.01-01-2021 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

आरोग्य विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी जाहिरात व जाहीर प्रकटन शुद्धीपत्रक क्र.1 दिनांक 04-09-2021

राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत NAIP करिता दर पत्रकाद्वारे ए आय शिथ (A.I.Sheeth) खरेदी करणे बाबत

जिल्हा परिषद परभणीचे अधिपत्याखाली आरोग्य विभागाशी सबंधित पदभरती बाबत जाहीर प्रकटन

अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील (बिगर पेसा ) जाहिरात आरोग्य विभाग ,जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत गट - क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात

राष्टीय आरोग्य अभियान जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी ,परभणी कंत्राटी पदभरतीची जाहिरात

राष्टीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद ,परभणी Walk in interview

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत विविध फार्म छपाई करणेकरिता दरपत्रक सादर करणेबाबत.

सर्वसाधारण बदल्या सन 2021 बाबत ( अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी ) सामान्य प्रशासन विभाग जि.प.परभणी

सर्वसाधारण बदल्या सन 2021 बाबत ( अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी ) वित्त विभाग जि.प.परभणी

सर्वसाधारण बदल्या सन 2021 बाबत (तात्पुरत्या वास्तव जेष्ठता यादी ) सामान्य प्रशासन विभाग जि.प.परभणी

सर्वसाधारण बदल्या सन 2021 बाबत (तात्पुरत्या वास्तव जेष्ठता यादी ) आरोग्य विभाग जि.प.परभणी

सर्वसाधारण बदल्या सन 2021 बाबत (तात्पुरत्या वास्तव जेष्ठता यादी ) वित्त विभाग जि.प.परभणी

सर्वसाधारण बदल्या सन 2021 बाबत कृषी विभाग जि.प.परभणी

सर्वसाधारण बदल्या सन 2021 बाबत पशुसंवर्धन विभाग जि.प.परभणी

स .प्र.अ ,क .प्र.अ ,वरिष्ठ सहायक ,कनिष्ठ सहायक संवर्गाची अपंग / दिव्यांग कर्मचार्यांची दि.01-01-2021 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता सूची

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त,परभणी कार्यालयातील भांडारातील निरुपयोगी वस्तूंचा जाहीर लिलाव दिनांक :- 06-07-2021 सकाळी 11:30 वाजता

स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) टप्पा २ अंर्तगत स्वयंसेवी संस्था म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांची

( पशुसंवर्धन विभाग )जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र परभणी या कार्लायातील द्रवनत्राचा पुरवठा करणेसाठी वाहतूकदारांचा दरपत्रके मागविणे बाबत

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त परभणी कार्यालयासाठी खनिज मिश्रण खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

स .प्र.अ ,क .प्र.अ ,वि.अ.( सां) ,व.स,क.स ,उ.श्रेणी लघुलेखक ,निम्न श्रेणी लघुलेखक, ल.टंकलेखक व वाहनचालक या संवर्गातील दि. 01-01-2021 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

लिलाव सूचना - जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र ,परभणी या कार्यालयातील भांडारातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्रांची जाहीर लिलाव दिनांक :- 23 फेब्रुवारी 2021 रोजी सकाळी 11:00 वा.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उमेदवारांची यादी

वरिष्ठ सहायक ( लेखा ),कनिष्ठ लेखाधिकारी,कनिष्ठ सहायक (लेखा),सहायक लेखाधिकारी या संवर्गाची दि.01-01-2021 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता सूची

ई लिलाव सूचना - जुनी व निरपयोगी वाहने व यंत्रसामुग्री बांधकाम विभाग जि.प .परभणी

अनुकंपा उमेदवारांची प्रतीक्षा सुची माहे 31 ऑगस्ट 2020 अखेर

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उमेदवारांची यादी

सर्वसाधारण बदल्या सन 2020 (अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी ) बांधकाम विभाग जि.प.परभणी

सर्वसाधारण बदल्या सन 2020 (अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी ) जि.प.परभणी

सर्वसाधारण बदल्या सन 2020 बाबत (तात्पुरत्या वास्तव जेष्ठता यादी ) वित्त विभाग जि.प.परभणी

सर्वसाधारण बदल्या सन 2020 बाबत

सर्वसाधारण बदल्या सन 2020 ( वास्तव जेष्ठता यादी ) जि.प.परभणी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 13.07.2020 - 14.07.2020 उमेदवारांची अंतिम व प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उमेदवारांची यादी

हरित ग्राम सामाजिक दायित्व अभियान राबविणेबाबत मार्गदर्शक सूचना

ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा परिषद अंतर्गत DREAMS प्रणाली राबविणेबाबत मार्गदर्शक सूचना

स .प्र.अ ,क .प्र.अ ,वि.अ.सां,व.स,क.स ,उ.श्रेणी लघुलेखक ,निम्न श्रेणी लघुलेखक, ल.टंकलेखक व वाहनचालक या संवर्गातील दि. 01-01-2020 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

सहायक लेखाधिकारी या संवर्गाची दि.01-01-2020 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

कनिष्ठ सहायक (लेखा) या संवर्गाची दि.01-01-2020 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

वरिष्ठ सहायक ( लेखा ) या संवर्गाची दि.01-01-2020 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

कनिष्ठ लेखाधिकारी या संवर्गाची दि.01-01-2020 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

जिल्हा सेवा वर्ग-4 संवर्गातील परीचरांची कनिष्ठ सहायक (लेखा ) /कनिष्ठ सहायक (लिपिक) /वाहन चालक पदाकरिता पदोन्नतीसाठी दि.01-01-2020 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती - निवड व प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती - पात्र व अपात्र यादी

जाहीर प्रगटन - अम्भांगताच्या भेटीसाठी दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत जि.प परभणी कार्यालय प्रवेश बंद

शिक्षण सेवक अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी शिक्षण विभाग (प्राथमिक ) जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत अनुसूचित जमातीसाठी विशेष भरती मोहीम 2019

आरोग्य वर्धिनी कार्यक्रमांतर्गत योग शिक्षक निवडीची पात्र - अपात्र यादी

जाहीर सूचना शिक्षण विभाग (प्राथमिक ) प्राप्त आक्षेप विचारात घेवून जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत अनुसूचित जमातीसाठी विशेष भरती मोहीम 2019

जाहीर सूचना शिक्षण विभाग (प्राथमिक ) कागदपत्र पडताळणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत अनुसूचित जमातीसाठी विशेष भरती मोहीम 2019

जाहीर सूचना शिक्षण विभाग (प्राथमिक ) जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत अनुसूचित जमातीसाठी विशेष भरती मोहीम 2019

अनुसूचित जमातीसाठी विशेष भरती मोहीम 2019 प्राप्त अर्जांची यादी माध्यम :- मराठी शिक्षण विभाग (प्राथमिक ) जिल्हा परिषद परभणी

अनुसूचित जमातीसाठी विशेष भरती मोहीम 2019 प्राप्त अर्जांची यादी माध्यम :- उर्दू शिक्षण विभाग (प्राथमिक ) जिल्हा परिषद परभणी

आरोग्य सेवक (महिला) भरती लेखी परीक्षेमध्ये पात्र उमेदवारांची कागदपत्र तपासणीसाठीची यादी

आरोग्य सेवक (महिला) भरती लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेल्या अंतिम गुणांची यादी

परीक्षा प्रवेश पत्र (Hall Tickets)

जाहीर सूचना आरोग्य सेवक (महिला ) पदाकरीता जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत अनुसूचित जमातीसाठी विशेष भरती मोहीम 2019

जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत अनुसूचित जमातीसाठी विशेष भरती मोहीम 2019 संपूर्ण जाहिरात

जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत अनुसूचित जमातीसाठी विशेष भरती मोहीम 2019 जाहिरात सूचना

जिल्हा परिषद परभणी परिचर वर्ग ४ या संवर्गाची दि. 01-01-2020 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता सूची

सहायक लेखाधिकारी या संवर्गाची दि. 01-01-2020 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता सूची

वरिष्ठ सहायक ( लेखा ) या संवर्गाची दि. 01-01-2020 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

कनिष्ठ लेखाधिकारी या संवर्गाची दि. 01-01-2020 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता सूची

कनिष्ठ सहायक ( लेखा ) या संवर्गाची दि. 01-01-2020 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता सूची

अनुकंपा उमेदवारांची प्रतीक्षा सुची माहे ऑक्टोंबर 2019 अखेर

पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद, परभणी अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देणे

आस्थापना अधिकारी यांनी अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीच्या योजनेची माहिती देणे बाबत .

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( जिल्हा सेवा ) सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा दिनांक २२ व २३ डिसेंबर ,२०१८ निकाल

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दिलेल्या जाहिरातीप्रमाणे पद निहाय निवड व प्रतीक्षा यादी

पवित्र पोर्टल प्रणालीद्वारे शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ( प्राथमिक ) जिल्हा परिषद, परभणी समुपदेशनासाठी पात्र /अपात्र यादी

पवित्र पोर्टल प्रणालीद्वारे शिक्षक भरती जिल्हा परिषद, परभणी पात्र /अपात्र यादी

वार्षिक प्रशासन अहवाल सन २०१७-१८ जि . प परभणी

शिक्षक संवर्गातील आंतरजिल्हा बदली सन २०१९ जि.प परभणी (जिल्हात येणा-या व बाहेर जाणा-या शिक्षकांची यादी )

सामान्य प्रशासन नियंत्रित बदली पात्र कर्मचारी यादी २०१९ जि.प.परभणी

परिचर वर्ग - ४ जि.प.परभणी दि.०१-०१-२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

सर्वसाधारण बदल्या सन २०१९ ( अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी ) जि.प.परभणी

समग्र शिक्षा अभियान, जि. प. परभणी अंतर्गत कंत्राटी विशेषतज्ञ IE (VI) या पदासाठी दिनांक २८.०४.२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेतील गुणांची यादी

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जि. प. परभणी अंतर्गत कंत्राटी गृहप्रमुख या पदासाठी दिनांक २८.०४.२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेतील गुणांची यादी

जिल्हा परिषद, परभणी अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात पदभरती -०१/२०१९ जाहीर आवाहन

जिल्हा परिषद, परभणी अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात पदभरती -०१/२०१९ शुद्धीपत्रक

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत गृहप्रमुख या पदासाठी पात्र उमेदवारांंची यादी समग्र शिक्षा अभियान ,जिल्हा परिषद परभणी

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिल्हा परिषद परभणी अंतर्गत गृहप्रमुख या पदासाठी अपात्र उमेदवारांंची यादी समग्र शिक्षा अभियान ,जिल्हा परिषद परभणी

अनुकंपा उमेदवाराची प्रतीक्षा सूची फेब्रुवारी २०१९ अखेर

जिल्हा परिषद, परभणी अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात पदभरती-०१/२०१९

पवित्र प्रणालीद्वारे शिक्षक भरती जाहिरात जिल्हा परिषद, परभणी

जिल्हा परिषद, परभणी अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात पदभरती-०१/२०१९

जिल्हा परिषद परभणी वर्ग -४ या संवर्गातील कनिष्ठ सहायक (लिपिक) /कनिष्ठ सहायक (लेखा) पदावर पदोन्नती साठीची तात्पुरती जेष्ठता सूची

जिल्हा परिषद परभणी वर्ग -४ या संवर्गातील वाहन चालक पदाकरिता पात्र परिचाराची दिनांक ०१-०१-२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

कस्तुरबा गांंधी बालिका विद्द्यालयातील पदभरती – उमेदवारांंची अंंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी (लेखापाल व गृहप्रमुख) समग्र शिक्षा अभियान ,जिल्हा परिषद परभणी

कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरती जाहिरात समग्र शिक्षा अभियान ,जिल्हा परिषद परभणी

समग्र शिक्षा अभियानांंतर्गत कस्तुरबा गांंधी बालिका विद्द्यालयातील ग्रहप्रमुख व लेखापाल नि सहायक या पदासाठी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेतील गुणाची यादी

थेट मुलाखत , उपसंचालक, आरोग्यसेवा, औरंगाबाद मंडळ

कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी ,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद परभणी

कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता पदासाठी मुलाखतीस पात्र असलेल्या उमेदवारासाठी सूचना ,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद परभणी

सर्व शिक्षा अभियानांंतर्गत कस्तुरबा गांंधी बालिका विद्द्यालयातील ग्रहप्रमुख व लेखापाल या पदासाठी आलेल्या उमेदवारांंची पात्र, अपात्र यादी व उमेदवारांंसाठी सुचना

कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता पदासाठी मुलाखतीस पात्र असलेल्या उमेदवारासाठी सूचना ,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद परभणी

नाविण्यपूर्ण योजना अंतर्गत जिल्हा परिषद परिषद यांचे कडील शाळेमध्ये ई -लर्निग द्वारे मॉडेल क्लासरूम तयार करणे बाबत ई - निविदा सूचना

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान अंर्तगत करारपद्धतीवरील प्रभाग समन्वयक पदाची अंतिम निवड यादी

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान अंर्तगत करारपद्धतीवरील शिपाई पदाची अंतिम निवड यादी

महत्वपूर्ण लिंक

ग्रामपंचायत प्रशासन सुधारणा अभियान 2022

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 4 (1 ) (ख ) खालील प्रसिद्ध करावयाची माहिती , जिल्हा परिषद परभणी :-

1) सामान्य प्रशासन विभाग

2) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

3) लघु पाटबंधारे विभाग

4) शिक्षण विभाग ( प्राथमिक )

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 4 (1 ) (ख ) खालील प्रसिद्ध करावयाची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग , जिल्हा परिषद परभणी

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 4 (1 ) (ख ) खालील प्रसिद्ध करावयाची माहिती कृषी विभाग , जिल्हा परिषद परभणी - 2020

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 4 (1 ) (ख ) खालील प्रसिद्ध करावयाची माहिती कृषी विभाग , जिल्हा परिषद परभणी - 2018

ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा परिषद अंतर्गत DREAMS प्रणाली Link

अध्ययन निष्पत्ती नैदानिक चाचणी जिल्हा परभणी प्रश्नपत्रिका व अहवाल :-

Government e-Marketplace | Government Online Procurement Portal

टपाल ट्रॅकिंग अॅण्ड डिस्पोजल सिस्टम , जिल्हा परिषद परभणी

आधार बेस्ड बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली , जिल्हा परिषद परभणी

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 4 (1 ) (ख ) खालील प्रसिद्ध करावयाची माहिती - 2019 सामान्य प्रशासन विभाग , जिल्हा परिषद विभाग

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ नवीन विहिरी व इतर बाब करीता निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी :-

माहिती अधिकार अंतर्गत सहाय्यक माहिती अधिकारी /जन माहिती अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी यांचे नावाची माहिती

ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांची दि.२८-०३-२०१८ अखेर अंतिम जेष्ठता सूची

मान्यवर साहित्यिक व वृद्ध कलावंत मानधन योजना निवड यादी ,परभणी जिल्हा २०१७-१८

महाराष्ट्र राज्यातील मान्यवर वृद्ध साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन योजना नियमात सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिरींच्या तालुकानिहाय प्रशासकीय मान्यता आदेश यादी

जि.प परिषद परभणी व सर्व पंचायत समिती कर्मचारी करिता जिल्हा परिषद स्तरावर मध्यवर्ती माहिती व तंत्रज्ञान (I.T) कक्षात काम करणेस इच्छुक असल्याबाबत

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 4 (1 ) (b) खालील प्रसिद्ध करावयाची माहिती जिल्हा परिषद विभाग व पंचायत समिती

रस्ते विकास योजना सन २००१-२०२१ नुसार परभणी जिल्हातील रस्ताची माहिती तालुकानिहाय नकाशा

प्रशासकीय व विनंती बदली , जिल्हा परिषद परभणी :-

1) पशुसंवर्धन विभाग प्रशासकीय व विनंती बदली

2) पंचायत विभाग प्रशासकीय व विनंती बदली

3) वित्त विभाग प्रशासकीय व विनंती बदली

4) बांधकाम विभाग प्रशासकीय व विनंती बदली

5) सामान्य प्रशासन विभाग प्रशासकीय व विनंती बदली

6) आरोग्य विभाग प्रशासकीय व विनंती बदली

7) महिला व बालकल्याण विभाग प्रशासकीय व विनंती बदली

8) मुख्यालयी एकाच विभागात 5 वर्ष पूर्ण झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे स्थानांतरण आदेश

logo     logo     logo     logo     logo     logo logo